Main Menu

Absolutorium dla Burmistrza Ząbek

Facebooktwitterlinkedin

Absolutorium dla Burmistrza Ząbek

 

30 czerwca odbyła się XIII sesja Rady Miasta Ząbki podczas której najważniejszym punktem porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu za 2010 r.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu i przyjęciu go przez radę miasta, Burmistrz Robert Perkowski, otrzymał absolutorium.

Szczegółowej prezentacji budżetu dokonała skarbnik Elżbieta Żmijewska. Z prezentacji wynikało że dochody budżetu miasta Ząbki na 2010 r. zrealizowano w 102 % na kwotę ponad 89 mln zł, wydatki na kwotę pond 88.5 mln zł w tym środki na zadania inwestycyjne w wysokości 28.085 343,43 zł, co stanowi 32% ogółu wydatków.

Wśród zadań inwestycyjnych najwięcej wydano na drogi – 68%, tj. 19 mln zł, oraz na budowę trybuny – 18%, tj. prawie 6 mln zł. Trzecim w kolejności wydatkiem inwestycyjnym w budżecie były inwestycje oświatowe na które wydano ponad 1,7 mln zł.

Istotną pozycją wydatków budżetowych była oświata na którą wydatkowano w 2010 r. pond 33 mln zł co stanowi ponad 37% ogółu wydatków.

W budżecie na 2010 r. znalazły się także zrefundowane środki w wysokości 9,5 mln zł z projektu „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach”. W 2010 r. wykonano ropwnież Informatyzację Urzędu Miasta, na którą wydano prawie 275 tys. zł. Na zadania zadania własne gminy zrealizowane przez organizacje pożytku publicznego wydano kwotę prawie 218 tys.

Należy pamiętać, że na budżet miasta składają się dochody i wydatki zarówno urzędu jak i podległych mu jednostek: przedszkoli, szkół, świetlic, przychodni, biblioteki, ośrodka kultury oraz ośrodka sportu. Budżet miasta stanowią więc także dochody i wydatki tych jednostek.

Burmistrz zebrał oklaski i gratulacje, za które podziękował oraz powiedział, że jest to wspólny sukces wszystkich pracowników Urzędu Miasta Ząbki.

 

Informacja prasowa: Iwona Potęga
Inspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia UM Ząbki

Zdjęcia: Mirosław Oleksiak

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »