Main Menu

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do Wołomina

Facebooktwitterlinkedin

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do Wołomina

Burmistrz Wołomina zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wołomin na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2011 r. o godzinie 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie, ul. Wileńska 32.

Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia związane z realizacją programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi oraz sprawy bieżące mające istotne znaczenie dla organizacji pozarządowych.

Zostanie omówione nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania.

 

Porządek spotkania z Organizacjami pozarządowymi w dniu 2 lipca 2011 r.

10.00 – 10.30
Powitanie gości i prezentacja przedstawicieli organizacji uczestnicząscych w spotkaniu

Ryszard Madziar Burmistrz Wołomina
Sylwester Jagodziński Zastępca Burmistrza

10.30-12.00
Omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536.)  oraz bieżące informacje.

Andrzej Rybus-Tołłoczko – Doradca Wojewody Mazowieckiego

12.00-12.20
Współpraca Wojewody Mazowieckiego z Organizacjami pozarządowymi

Izabela Siander Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

12.20-12.30
Przerwa kawowa

12.30-12.50
Informacja na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe

Daniel Kowalski – Inspektor w Wydziale Planowania I Rozwoju Środków

12.50-12.55
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wołomin z Organizacjami Pozarządowymi za 2010 rok
Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie ze współpracy z organizacjami seniorów, emerytów i kombatantów w 2010 roku
Informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Wołomin z Organizacjami Pozarządowymi w I półroczu 2011 roku

Sylwester Jagodziński Zastępca Burmistrza

12.55-13.10
Przykład współpracy Gminy Wołomin z trzecim sektorem

Małgorzata Izdebska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszrów Wiejskich

13.10-13.25
Przykład współpracy trzeciego sektora z jednostkami samorządu terytorialnego

Arkadiusz Rychta – Prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

13.25-13.35
Zgłoszenie kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu osobowego Zespołu opiniującego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza

13.35-13.45
Propozycje ze strony organizacji dotyczące zasad współpracy gminy Wołomin z Organizacjami pozarządowymi.

Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza

13.45-13.50
Informacja dotycząca udziału Gminy Wołomin w ogólnopolskim projekcie systemowym “Decydujmy Razem”.Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edyta Malinowska – Wydział Kominikacji i Organizacji Społecznej Stanowisko
Ds. Organizacji Społeczno – Gospodarczych

13.50-14.00
Wolne wnioski i zakończenie spotkania

Informacja prasowa: Urząd Miasta Wołomin
http://www.um.wolomin.pl/
Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »