Main Menu

sobota, Sierpień 13th, 2011

 

“Darmobus” – przetarg rozstrzygnięty

Przetarg o o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego  w obrębie granic Miasta Ząbki został rozstrzygniety. Burmistrz Miasta Ząbki zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transaportu zbiorowego w obrębie granic MiastaCzytaj dalej