Main Menu

“Darmobus” – przetarg rozstrzygnięty

Facebooktwitterlinkedin

Przetarg o o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego  w obrębie granic Miasta Ząbki został rozstrzygniety.

Burmistrz Miasta Ząbki zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transaportu zbiorowego w obrębie granic Miasta Ząbki.

Po dokonaniu oceny ofert na podstawie streszczenia oceny wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Chełmońskiego.

Wyżej wymieniony wykonawca przedstawił ofertę, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny spełnia postawione przez zamawiającego warunki i jest ofertą z najniższą ceną.

Żródło: http://umzabki.bip.org.pl

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)