Main Menu

Informacje dotyczące stypendium szkolnego – 2011/12

Facebooktwitterlinkedin

 

W związku z upoważnieniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Urząd Miasta Ząbki informuje, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w terminie od 1 września do 15 września 2011 r.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki, słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Ząbki,
– uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł rocznie,
– uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz 992 ze z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne jest przyznawane:
na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
na wniosek pełnoletniego ucznia,
na wniosek dyrektora szkoły,
z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących, w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych , tornistrów, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) udziału w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
d) udziału w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów, w wyjazdach na ,,zielone szkoły” lub udziału w innych imprezach organizowanych przez szkołę;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych;
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
W roku szkolnym 2011/ 2012 obowiązują faktury za:
– zakup podręczników na rok szkolny 2011/2012,
– pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2011 r.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia):
1. wniosku o przyznanie stypendium szkolnego;
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku):

  • zaświadczenia od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku,
  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • potwierdzenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, wyroków sądowych mówiących o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub potwierdzenia z OPS o funduszu alimentacyjnym, odcinek renty/ emerytury, oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, w przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy dołączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawarta przez rodziców).

3. osoby prowadzące działalność gospodarczą: są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu; za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Realizacja stypendiów szkolnych

1. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej będzie wypłacane rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia lub pełnoletniemu uczniowi:
1) w szkole prowadzonej przez Miasto Ząbki, do której uczęszcza dany uczeń;
2) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach – w przypadku ucznia z innej szkoły.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

POUCZENIE: Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.). Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Żródło: www.ząbki.pl

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)