Main Menu

Konkurs dla zainteresowanych pracą w Świetlicy Środowiskowej Nr 1

Facebooktwitterlinkedin

Kierownik Świetlicy Środowiskowej ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach na stanowisko referenta ds. wychowawczych w wymiarze ½ etatu.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Wykształcenie wyższe resocjalizacyjne, pedagogiczne lub psychologiczne.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość języków obcych w stopniu podstawowym (angielski lub niemiecki).
 2. Posiadane zaświadczenie o możliwości prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi.
 3. Zaświadczenie o odbytym kursie wychowawców kolonijnych.
 4. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opieka nad dziećmi w czasie ich pobytu w Świetlicy.
 2. Praca wychowawcza z dziećmi.
 3. Prowadzenie zajęć wyrównawczo–kompensacyjnych i pomoc w odrabianiu lekcji.
 4. Pełnienie dyżurów w kuchni podczas przygotowywania posiłków w Świetlicy, (planowanie posiłków, zakupy, przygotowywanie posiłków, sprzątanie)
 5. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i innych rozwijających zainteresowania.
 6. Praca w czasie ferii zimowych i wakacji według planów i harmonogramów    zatwierdzonych do realizacji w Świetlicy.
 7. Współpraca z rodzinami i środowiskiem szkolnym wychowanków Świetlicy.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. CV i  list motywacyjny.
 3. Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
 6. Oświadczenie,  że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
 8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia (tylko w stosunku do osób, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy –Referent ds. wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach”  w terminie do 31 marca 2011  r. w siedzibie Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11  od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.

Wnioski oraz komplety załączników rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja prasowa: BIP UM Ząbki
Źródło: bip.zabki.pl
Fot.:P.Strzałkowski

 

Facebooktwitterlinkedin