Main Menu

Język migowy w Urzędzie Miasta

Facebooktwitterlinkedin

 

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Urzędzie Miasta Ząbki.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

  Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 2. Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
  w szczególności poprzez:
  • korzystanie z poczty elektronicznej – um@zabki.pl;
  • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl;
  • przesyłanie faksów 22 51-09-888;Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

 3. Osoba uprawniona, może zgłosić zapotrzebowanie na skorzystanie z dostępu do tłumacza języka migowego:
 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo – migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),
 • przy załatwianiu swoich spraw w Urzędzie Miasta Ząbki. 

Zgłoszenie w formie pisemnej pobierz wzór wniosku należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, na co najmniej 3 dni robocze (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed terminem realizacji spraw administracyjnych.

Dodatkowo zgłoszenie można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail  na adres um@zabki.pl,
 • faxem  na nr 22 51-09-888,
 • telefonicznie przez osobę trzecią na  nr 22 51-09-700,
 • bezpośrednio w Urzędzie, korzystając z pomocy jednego z ośmiu pracowników, którzy są w trakcie szkolenia elementarnego na poziomie KSS-1 z zakresu systemu językowo – migowego (SJM)

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka.

Informacja prasowa: UM Ząbki
Źródło: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin