Main Menu

Konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki

Facebooktwitterlinkedin

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko podinspektor w Referacie Kadrowo – Płacowym.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. wykształcenie średnie, preferowane ekonomiczne,
 6. umiejętność obsługi komputera (system Windows, programy pakietu office),
 7. znajomość programu kadrowo – płacowego Optivum
 8. biegła znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i kadrowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 9. terminowość i sumienność w wykonywaniu zadań, dokładność i rzetelność,
 10. staż pracy 5 lat (w tym min. 2 lata na stanowisku związanym z obsługą kadrowo – płacową pracowników).

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
 3. sporządzanie miesięcznych raportów i przekazywanie ich do ZUS,
 4. prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 5. naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i opiekuńczych,
 6. współpraca z Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży dla bezrobotnych oraz zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 7. składanie do Urzędu Pracy wniosków o refundację,
 8. znajomość programu Optivum i Płatnik,
 9. rozliczanie umów cywilno – prawnych,
 10. rozliczanie ryczałtów pracowników,
 11. sporządzanie sprawozdań do GUS,
 12. sporządzanie dla celów skarbowych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na poczet podatku PIT – 4; PIT – 8AR; PIT – 11; PIT 40.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane na danym stanowisku,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji/konkursu jest Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy – podinspektor w Referacie Kadrowo – Płacowym” w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – oferty pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.

Informacja prasowa: UM Ząbki
Źródło: bip.zabki.pl 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »