Main Menu

XXVI sesja Rady Miasta Ząbki – 17.04.2012 r.

Facebooktwitterlinkedin

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXVI. sesję Rady Miasta na dzień 17 kwietnia 2012 roku o godz. 15 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XX, XXIII i XXV sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.
 1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.
 2. Uchwała w sprawie nadania statutu SP ZOZ.
 3. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgodna nabycie nieruchomości gruntowej.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu.
  Nadaje się rondu znajdującemu się na działce nr ewid. 3/6 w obrębie 01-13 oraz na działce nr ewid. 1 w obrębie 01-17, u zbiegu ulic: Stefana Batorego i Wolności w Ząbkach, nazwę – rondo im. Tadeusza Tołwińskiego.
  Niniejszy projekt uchwały jest inicjatywą klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość” w Radzie Miasta Ząbki, mającą na celu uhonorowanie pamięci i dokonań profesora Tadeusza Tołwińskiego, autora zwycięskiego projektu urbanistycznego Ząbki – Miasto Ogród z 1912 roku, poprzez nadanie nazwy rondu u zbiegu ul. Wolności i Batorego jego imienia.
  W 2012 roku upływa 100 lat od opracowania przez profesora Tadeusza Tołwińskiego koncepcji zagospodarowania ząbkowskiego majątku hrabiego Ronikiera w formie tzw. Miasta-Ogrodu.
  Miasto-ogród to idea która pojawiła się na początku XX wieku w Anglii i zadomowiła się również w Polsce. Pełną jej realizację, oczywiście  adoptowaną do lokalnych warunków – stanowił projekt właśnie miasta-ogrodu Ząbek z 1912 roku, autorstwa architekta Tadeusza Tołwińskiego. Oprócz projektu Ząbek, prof. Tołwiński sporządził również projekty urbanistyczne Podkowy Leśnej i Kamiennej Góry.
  Oprócz powyższych projektów urbanistycznych do dzieł prof. Tołwińskiego należy także wymienić plany regulacyjne Lwowa, Kalisza i Ciechocinka. Tołwiński jest również autorem trzytomowego dzieła „Urbanistyka”. W Warszawie na podstawie jego projektów zrealizowano np. budynek Gimnazjum im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej czy też Gmach Muzeum Narodowego w Alejach Jerozolimskich.
  W swoim założeniu urbanistycznym Ząbki – Miasto Ogrodu obliczone na 8 tysięcy mieszkańców, zaś projektowany teren miał zostać podzielony na 1600 działek budowlano-ogrodowych. Projekt ten obejmował były majątek hrabiego Ronikiera czyli ok. 15% powierzchni dzisiejszych Ząbek. Projekt Tołwińskiego odznaczał się pięknem dominant urbanistycznych oraz doskonałymi proporcjami. Założenia ulic nawiązywały do koncepcji klasycystycznych, natomiast centralny plac-rynek do tradycji małego miasteczka polskiego. Do dzisiejszego dnia zachował się zaprojektowany przez prof. Tołwińskiego układ ulic: np. Wojska Polskiego, Moniuszki, Sienkiewicza, Asnyka, Orzeszkowej czy też Orla, Legionów, Traugutta, Słowackiego, Wyzwolenia, Langiewicza, Lipowa.
  Wille-dworki na terenie Miasta-Ogrodu zaczęły powstawać jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Wśród wielu znakomitości zamieszkiwali w nich: słynna aktorka Maria Przybyłko-Potocka, generał Kazimierz Sosnkowski, pisarka Magdalena Samozwaniec, Arnold Szyfman, rodziny Tołłoczków i Wejchertów.
  W dwudziestoleciu międzywojennym budowa miasta-ogrodu była kontynuowana, ale nie została zrealizowana do końca. Po II wojnie światowej, w wyniku bezmyślnej parcelacji, nastąpiła dewastacja układu urbanistycznego.
  Tadeusz Tołwiński urodził się 18stycznia 1887 roku w Odessie, zmarł 13 stycznia 1951 roku w Warszawie. W latach 1905-1911 studiował architekturę w Karslruhe, gdzie wyspecjalizował się w urbanistyce. W 1915 roku był jednym z organizatorów Politechniki Warszawskiej. 1 października 1920 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a 9 maja 1934 roku profesorem zwyczajnym. W 1935 roku został profesorem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a latach 1937-1938 był dziekanem tegoż wydziału. Po II Wojnie Światowej, w 1947 roku, został doktorem honoris causa.
  Do dzisiaj w Ząbkach nie ma miejsca upamiętniającego dzieło prof. Tołwińskiego. Powyższy projekt uchwały przedkładany Radzie Miasta Ząbki w 100 letnią rocznicą opracowania projektu Miasta-Ogrodu ma za zadanie uczcić dokonania Tadeusza Tołwińskiego. (…)
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej.
 9. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (…) 1. Ustala się miesięczne stawki opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
  1) 0,90 zł od 1 m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2;
  2) 48 zł plus 0,40 zł od każdego kolejnego 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 60 m2 do 150 m2 włącznie;
  3) 102 zł plus 0,20 zł od każdego kolejnego 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego większej niż 150 m2;
  2. Ustala się miesięczne stawki opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
  1) 0,45 zł od 1 m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2;
  2) 24 zł plus 0,20 zł od każdego kolejnego 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego z przedziału 60 m2, a 150 m2 włącznie;
  3) 51 zł plus 0,10 zł od każdego kolejnego 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego większej niż 150 m2. (…)
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego począwszy od pierwszego kwartału 2013 r., z tym że właściciel nieruchomości,
  który wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złoży kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartą z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki oraz dowody uiszczania opłat
  za te usługi, uiszcza opłatę poczynając od trzeciego kwartału 2013 r. (…)
 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Ząbki.
 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
  (…) 15. Uzyskano zgodę ze Starostwa  Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową placu zabaw w ramach akcji „100 placów zabaw na 100 lat  NIVEA;
  24. Wydano łącznie 7193 kart mieszkańca;
  25. Podpisano porozumienie z ZTM w sprawie ułatwienia mieszkańcom Miasta Ząbki wymiany biletów obowiązujących w strefie 1;
  30. Zameldowano na pobyt stały – 166 osób, wymeldowano 44 osoby. Stan ludności  – 27.653;
  50. Interwencje Straży Miejskiej w Ząbkach: ilość interwencji – 181. W wyniku podjętych działań przekazano sprawy do: Referatu Organizacyjno – Administracyjnego –  48; Wydziału Ochrony Środowiska – 1; Policji – 3, TPSA -1, Zarządu Dróg Powiatowych – 1,straży pożarnej – 3, pogotowia – 2, schronisko – 1, Innych służb – 13;
  Sankcje: mandaty – 158 na kwotę – 16 875 zł, pouczenia – 21, polecenia – 26, wnioski do Sądu  – 2, Współpraca z Komisariatem Policji w Ząbkach – 43.
  W dniu 11.03.2012r.- ujęty nietrzeźwy kierowca przekazany na Komisariat Policji.
  W dniu 15.03.2012r.- ujęta osoba poszukiwana przekazana na Komisariat Policji.
  W dniu 19.03.2012r –   asysta dla OPS – przewiezienie dzieci do rodziny zastępczej.
  W dniu 22.03.2012r – osoba nietrzeźwa przekazana rodzinie.
  W dniu 24.03.2012r. – osoba nieletnia poszukiwana przekazana na  Komisariat Policji.
  W dniu 24.03.2012r. – awantura domowa – osoba nietrzeźwa zabrana na Komisariat Policji  (wspólny partol z policją).
  W dniu 24.03.2012r. – osoba ujęta poszukiwana (wspólny patrol  z policją).
  W dniu 27.03.2012r – zabezpieczenie pocisku z II wojny światowej do przyjazdu saperów.
  W dniu 28.03.2012r – osoba leżąca z rozbitą głową  na ulicy, wezwano pogotowie – osobę zabrano do szpitala.
  W dniu 29.03.202r. – osoba po spożyciu alkoholu wezwano pogotowie, osobę nietrzeźwą przekazano rodzinie.
  W dniu 30.03.2012r – zabezpieczenie – Drogi Krzyżowej.
  Kontrola otoczenia sklepów – 187;  Kontrola otoczenia szkół – 90; Kontrola miejsc zagrożonych; pustostanów i terenów działkowych – 98; place zabaw – 51  kontroli.
 2. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Krzysztof Bławdziewicz
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA ZĄBKI

Informacja prasowa: BIP UM Ząbki
Źródło: bip.zabki.pl

Facebooktwitterlinkedin