Main Menu

czwartek, 19 lipca, 2012

 

15 sierpnia – Ossów – Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920r.

  Organizatorzy – Starosta Wołomiński, Burmistrzowie Wołomina, Kobyłki, Zielonki oraz Parafia p.w. Św. Trójcy w Kobyłce i Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Kobyłce – zapraszają na uroczyste obchody 92. Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” w Ossowie. 15 sierpnia – to uroczysta Msza św., rekonstrukcja bitwy, zawody kawaleryjskie, międzynarodowy półmaraton i bieg dziecięcy oraz festyn z koncertem Ani Wyszkoni. W powiecie wołomińskim rozegrała się jedna z najważniejszych bitew świata, o której mówi się “Cud nad Wisłą”. W 1920 roku na przedpolach Warszawy, w Ossowie iCzytaj dalej


Opłaty za wodę i kanalizację bez zmian do 31.08.2013 r.

Uchwała Nr XXIX / 231 / 2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm. )Rada Miasta Ząbki, na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o. o., uchwala, co następuje: §1 Przedłuża się na okres od dnia 1 września 2012 r. do dniaCzytaj dalej


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Ząbki, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością do 10 października 2012 r. (a także 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty) powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kliknij tutaj, aby pobrać wzór deklaracji. Uchwała Nr XXIX / 239 /2012 Rady Miasta Ząbki zCzytaj dalej


Skargi mieszkańców na dyrektorów Miejskiej Przychodni Zdrowia i Gimnazjum nr 1 w Ząbkach

Uchwała Nr XXIX / 243 / 2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:  §1. Uznaje się skargę p. Magdaleny i Przemysława Przyłuckich z dnia 21 lutego 2012 r. na działalność Dyrektora Publicznego GimnazjumCzytaj dalej