Main Menu

System gospodarki odpadami w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

Radni przyjęli komplet uchwał zmieniających system gospodarki odpadami

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki radni przyjęli komplet uchwał zmieniających system gospodarki odpadami. Wprowadzone zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od kilku miesięcy ząbkowscy radni wraz z pracownikami urzędu pracowali nad dostosowaniem systemu gospodarki odpadami w Ząbkach do nowych wymogów nałożonych na gminy nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany dotyczą przejęcia przez gminy władztwa nad odpadami komunalnymi. W zamian za miesięczną opłatę wnoszoną do gminy przez właściciela nieruchomości gmina ma obowiązek odebrać i zagospodarować wszystkie odpady komunalne. Wprowadzenie systemu wymagało przeprowadzenia analizy kosztów oraz zakresu usług jakie będą świadczone mieszkańcom Ząbek.

Wśród rozpatrywanych kwestii jedną z najtrudniejszych był wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni mogli wybrać jedną z czterech metod: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego albo od gospodarstwa domowego. Pierwsze dwie metody zostały odrzucone ze względu na specyfikę Ząbek – brak danych o rzeczywistej liczbie mieszkańców oraz tylko 60% nieruchomości podłączonych do wodociągów. Dwie pozostałe metody były poddane dokładnej analizie przez Komisję ds. Gospodarczych i Komunalnych oraz Komisję Społeczną Rady Miasta Ząbki.

Przyjęte rozwiązania zostały przedstawione w formie czterech uchwał zmieniających system gospodarki odpadami. Decyzja została podjęta przez radnych podczas obrad XXIX sesji Rady Miasta Ząbki, która odbyła się 10 lipca 2012 roku przyjmując wszystkie proponowane uchwały.

Pierwsza uchwała dotyczyła metody naliczania opłaty oraz jej wysokości. Wybrano opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości 28,00 złotych miesięcznie w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny. W przeciwnym razie wysokość opłaty wynosi 56,00 złotych. Nie jest ona zależna od ilości wytwarzanych odpadów, ani od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, ani wielkości tej nieruchomości. Nie należy również sumować tych opłat w przypadku gdy po wysortowaniu części odpadów pozostaje pewna ilość odpadów zmieszanych.

Pozostałe uchwały dotyczyły wzoru deklaracji, którą właściciel nieruchomości ma złożyć do Urzędu Miasta do 10 października 2012 roku (o deklaracjach oraz sposobie ich wypełniania będę informować w kolejnych numerach), terminu wnoszenia opłat oraz zakresu usług jakie będą wykonywane w ramach opłaty. Ta ostatnia zawiera informacje dotyczące rodzaju i ilości odbieranych odpadów, częstotliwość ich odbierania oraz sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów.

Treść uchwał jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.zabki.pl/. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

Olga Starowicz
Urząd Miasta Ząbki

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Segreguję odpady osobno zbierając papier, tworzywa sztuczne i szkło, natomiast pozostałe odpady wrzucam do wspólnego pojemnika. Czy to oznacza, że mam płacić 28,00 zł za segregowane odpady plus 56,00 zł za odpady zmieszane?

Nie. Wysokość opłaty w takim wypadku wynosi 28,00 zł. Zawsze podczas prowadzenia segregacji pozostaje pewna ilość odpadów, których nie ma możliwości wysegregować. Możemy do nich zaliczyć torebki foliowe po mięsie, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne itp. Nie oznacza to, że nie segregujemy odpadów. Podwyższona stawka opłaty dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy wszystkie wytwarzane odpady mieszają razem.

W uchwale jest wymienione 14 frakcji odpadów. Czy to oznacza, że mam mieć na podwórku 14 różnych pojemników lub worków?

Nie. W zabudowie jednorodzinnej obowiązkowo należy ustawić dwa pojemniki. Jeden na odpady, których nie można było wysegregować, a drugi na odpady ulegające biodegradacji. Pojemniki na te odpady są konieczne ze względów sanitarnych. Pozostałe odpady są zbierane w workach i istnieje możliwość wspólnego zbierania w jednym worku kilku rodzajów odpadów suchych. Dokładne wytyczne dotyczące tego, które odpady należy zbierać łącznie podamy Państwu w późniejszym terminie.

Wydzielono także grupę odpadów dodatkowych, które będą odbierane okresowo tylko na zamówienie właściciela nieruchomości lub w punktach selektywnego zbierania odpadów.

Sposób zbierania odpadów na terenach osiedli mieszkaniowych, na których już dzisiaj mieszkańcy segregują odpady nie ulegnie większym zmianom.

Czy zapis „właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów” oznacza, że wszystkie odpady należy samodzielnie dostarczyć do punktu?

Nie. Odpady z grupy podstawowej odbierane są z terenu nieruchomości, w taki sam sposób jak to wyglądało do tej pory. Punkty selektywnej zbiórki odpadów to dodatkowy sposób pozbywania się odpadów, w przypadkach gdy częstotliwość odbioru odpadów z grupy dodatkowej nie odpowiada naszym potrzebom. Jedynie przeterminowane leki nie będą odbierane z terenów nieruchomości tylko należy je samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się w jednej z sześciu aptek w Ząbkach.

Pytania proszę kierować na adres e-mail: olga.starowicz@zabki.pl

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin