Main Menu

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Ząbki, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością do 10 października 2012 r. (a także 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty) powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór deklaracji.

Uchwała Nr XXIX / 239 /2012
Rady Miasta Ząbki
z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r., poz. 391) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

 § 1

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego, począwszy od trzeciego kwartału 2013 r.

 § 2

Opłatę uiszcza się gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Ząbki albo przelewem na rachunek bankowy Miasta Ząbki

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 PRZEWODNICZĄCY Rady  Miasta  Ząbki
Krzysztof Bławdziewicz

Źródło: BIP UM Ząbki

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin