Main Menu

Przedłużony termin nadsyłania zdjęć na konkurs fotograficzny “Ząbki w czterech porach roku”

Facebooktwitterlinkedin

Letni etap konkursu fotograficznego “Ząbki w czterech porach roku” wciąż trwa! Wstępnie ustalony termin nadsyłania zdjęć do konkursu na 15 sierpnia, został przesunięty na 10 września 2012 r. Powodem zmiany jest bardzo mała liczba nadesłanych fotografii do konkursu.

“Ząbki w czterech porach roku” to konkurs organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach oraz portal informacyjny zabki24.pl. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Ząbki, Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacja And I Am Up.

Czekają atrakcyjne nagrody. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału!

Regulamin konkursu

 1. Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Portal zabki24.pl oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach.
 2. Patronat nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta Ząbki, Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacja „And I Am Up”.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
 4. Celem Konkursu jest:
 • zachęcanie mieszkańców Ząbek do poszukiwania ciekawych zakątków w swoim mieście,
 • ukazanie piękna zmieniającego się w ciągu roku krajobrazu w odsłonach czterech pór roku,
 • możliwość prezentacji zdjęć.
 1. Konkurs składa się z 4 etapów:
 • I ETAP – Jesień (termin nadsyłania zdjęć 10 października – 14 grudnia 2011r.),
 • II ETAP – Zima (termin nadsyłania zdjęć 15 grudnia 2011 r. – 1 marca 2012r.),
 • III ETAP – Wiosna (termin nadsyłania zdjęć 2 marca – 14 maja 2012r.),
 • IV ETAP – Lato (termin nadsyłania zdjęć 15 maja – 15 sierpnia 2012r.).
 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 2 fotografii o tematyce odpowiadającej właściwemu etapowi konkursu.
 2. Ocenie będą podlegały: wartość artystyczna zdjęcia, dopracowanie pod względem technicznym, oryginalność i niekonwencjonalność sfotografowanych miejsc.
 3. Zgłaszane fotografie powinny być formacie JPG o wymiarach nie mniejszych niż 1200×1600 pikseli oraz nie powinny przekraczać 8 MB.
 4. Fotografia musi być dopracowana pod względem artystycznym i technicznym.
 5. W celu dokonania podstawowej obróbki zdjęcia, zezwala się na:
 • retusz fotografii, polegający na korekcji polepszającej np. kolorystykę, nasycenie, jasność lub kontrast całej fotografii,
 • wykonanie tzw. kadrowania, polegającego na wycięciu pewnego fragmentu fotografii z całego, oryginalnego kadru.
 1. Niedozwolone są przeróbki zdjęcia odnoszące skutek jedynie na jego wybranych fragmentach, a w szczególności niedopuszczalne jest dodawanie lub odejmowanie fragmentów fotografii, dokonywanie fotomontażu oraz łączenie kilku fotografii.
 2. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki wodne lub daty, będą dyskwalifikowane.
 3. Wysłane zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane czy wystawiane. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłaszane przez
  niego prace nie były wcześniej nagradzane.
 4. Zgłaszane prace należy zgłaszać w odpowiednich terminach na adres: cztery_pory_roku@op.pl.
 5. Każdy uczestnik musi dołączyć kwestionariusz osobowy, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów  na udział w Konkursie.
 7. Uczestnik zgłaszając fotografię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
 8. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę główną, czyli zwyciężyć w jednym z czterech etapów Konkursu, niezależnie od ilości zgłoszonych prac.
 9. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.
 10. Decyzje jury są ostateczne.
 11. Prace zgłoszone w konkursie mogą zastać opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury, kalendarzu wydawanym przez Urząd Miasta Ząbki oraz innych materiałach lub publikacjach organizatorów Konkursu.
 12. Autorzy wyróżnionych fotografii zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu do 14 dni po zakończeniu każdego z etapów. Lista laureatów poszczególnych etapów konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej //tpz.org.pl/ oraz //www.zabki24.pl.
 13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 14. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 15. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu i oświadczeniem, że  fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do zmiany regulaminu.

  Kwestionariusz osobowy

Facebooktwitterlinkedin