Main Menu

Gliniankowa Pętla – bieg już 29 września

Facebooktwitterlinkedin

 

PROGRAM ZAWODÓW

9:30 do 10:45 – przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami startowymi
11:00 – start pierwszego zawodnika
12:40 – dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
13:00 – zakończenie zawodów

GLINIANKOWA PĘTLA – R E G U L A M I N

CEL IMPREZY
· Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej,
· Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży

ORGANIZATOR
Urząd Miasta Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, Bogdan Krysiński (radny)

TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 29.09.2012 r. (sobota) o godz. 11:00 na terenie Glinianek w Zielonce.
Start i meta jest zlokalizowana na plaży trawiastej przy parkingu (obok ul. Spacerowej)

TRASA BIEGU
Trasa biegu ma długość ok.1600 m. Prowadzi nieutwardzoną ścieżką wokół Glinianek.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać się ważną legitymacją szkolną lub dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia)
2. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań zawodnik musi złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).  W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ok.zielonka.pl oraz będą dostępne w  biurze zawodów w dniu biegu .
3. Zawodnik nie ponosi opłaty wpisowej.

ZGŁOSZENIA

Zawody są ogólnodostępne. Biuro zawodów mieści się na parkingu przy gliniankach. Zapisy odbywać się będą od godz. 9:30 – 10:45 w miejscu zawodów.

KATEGORIE
Wyróżnia się kategorie pań i panów (podano rok urodzenia):

Mężczyźni:                                     

MD   1999 i młodsi                                                                                          
M1   1998 – 1991                                                                                           
M2   1990 – 1967                                                                                       
M3   1966 i starsi  

Kobiety:

KD   1999 i młodsze
K1   1998 – 1991   
K2   1990 – 1967     
K3   1966 i starsze                      

PROGRAM ZAWODÓW
· od   9:30 do 10:45 – przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami startowymi
· ok. 11:00 – start pierwszego zawodnika
· ok. 12:40 – dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
· ok. 13:00 – zakończenie zawodów

ZASADY BIEGU

Zawodnicy startują indywidualnie co 60 sekund.

NAGRODY
W poszczególnych kategoriach za zajęcie miejsca I, II i III – zawodnik otrzymuje medal i dyplom.
Pozostali zawodnicy otrzymuję dyplom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku złych warunków atmosferycznych biegi zostaną rozegrane w innym terminie
2. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów.
6. Organizator zapewni możliwość przechowania rzeczy osobistych.
7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez zawodnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), zostanie on zdyskwalifikowany.
8. W uzasadnionych przypadkach Organizator może nie dopuścić zawodnika do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie (np. niestosowne zachowanie, względy zdrowotne).
9. Uczestnicy zawodów odbiorą dyplomy w następujących miejscach:
– uczniowie zielonkowskich szkół w macierzystych szkołach,
– pozostałe osoby w sekretariacie OKiS w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3 (tel. 22 771 90 70).
10. Wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ok.zielonka.pl w okresie do 5 dni od daty zawodów.

ORGANIZATOR

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.zielonka.pl/artykul/gliniankowa-petla—bieg-juz-29-wrzesnia

Informacja prasowa: UM Zielonka
Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »