Main Menu

XXXI sesja Rady Miasta – 27.09.2012 r.

Facebooktwitterlinkedin

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXXI. sesję Rady Miasta na dzień 27 września 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z IX, XXVII i XXX sesji Rady.

4.  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.

5.  Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.

6.   Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2011 w mieście Ząbki.

7.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Ząbki od Skarbu Państwa, prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

8.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawiania gruntu.

9.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania gruntu.

10. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

11. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego.

14. Uchwała w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki udzielanej Powiatowi Wołomińskiemu na dofinansowanie jego zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy na 2013 rok .

15. Uchwała w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej.

16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

17. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

18. Zamknięcie sesji.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki
Wojciech Gut

Źródło: BIP UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin