Main Menu

Komendant Straży przypomina o odśnieżaniu i .. noga z gazu

Facebooktwitterlinkedin

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach przypomina wszystkim mieszkańcom-właścicielom nieruchomości, że na podstawie art.5 pkt.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spoczywa na nich obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ponadto, informuje, że za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Ze względu na panującą aurę i w związku z tym śliskie jezdnie apeluje także do kierowców o rozsądną jazdę dostosowaną do panujących warunków atmosferycznych.

Komendant Straży Miejskiej
Zbigniew Forysiak

Facebooktwitterlinkedin(Następne wiadomości) »