Main Menu

Starostwo: „Racja jest po naszej stronie. Zapraszamy ZTM do rozmów.”

Facebooktwitterlinkedin

pkp-ząbki

Uważamy, że racja ws. „Wspólnego Biletu” jest po naszej stronie i po stronie mieszkańców. Opinia autorytetu prawniczego prof. B.Kordasiewicza naszym zdaniem rozwiewa wątpliwości podnoszone przez ZTM i potwierdza nasze stanowisko – ZTM nieskutecznie jednostronnie wypowiedział umowę, a teraz żąda 47% podwyżki. Zapraszamy ZTM do dalszych konkretnych rozmów przy uszanowaniu zapisów wspólnie wypracowanego Porozumienia z lutego ub.r.

Tak informowaliśmy: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie niespodziewanie wypowiedział nam porozumienie o „Wspólnym Bilecie”. Starostwo stoi na stanowisku, iż jednostronne wypowiedzenie przez ZTM umowy nie jest skuteczne – było niezgodne z jej obowiązującymi zapisami . Oferta „Wspólnego Biletu” powinna funkcjonować także po 31 marca br. na dotychczasowych zasadach tzn. bez podyktowanych przez ZTM nowych „ostatecznych” warunków i 47 % podwyżki. Umowa podpisana w ub.r. miała zapewniać stabilność mieszkańcom i samorządom na kolejne 4 lata. Była uważana przez ZTM za wręcz modelowe rozwiązanie. Starostwo jest skłonne do podjęcia rozmów.

Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz z Instytutu Nauk Prawnych PAN, stwierdza w konkluzji swojej opinii (z dnia 5.03.2013 r. , dostępnej na stronie internetowej powiatu) w sprawie sporu pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Miastem Stołecznym Warszawa związanego z finansowaniem przewozów podmiejskich na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa Rembertów – Zagościniec m.in.: „Miasto Warszawa nie było uprawnione do rozwiązania Porozumienia z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.”

Dalej, w analizie prof. B.Kordasiewicz pisze m.in. „…na wstępie należy podnieść, że kontekst językowy Porozumienia, bynajmniej nie prowadzi do wniosku, wskazywanego obecnie przez ZTM (zob. pismo ZTM z 28 lutego 2013 r.). Wbrew sugestiom ZTM w Porozumieniu nie ma mowy o wartości odpowiadającej „wskaźnikowi inflacji powiększonemu o 20 % tego wskaźnika”. Przeciwnie, jest tam mowa o wzroście stawki „w stopniu przekraczającym co najmniej o 20 % poziom wynikający ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych… „

W kolejnych punktach profesor pisze m.in.: „Przeciwko wykładni lansowanej obecnie przez ZTM przemawia jednak przede wszystkim kontekst logiczny … Wydaje się jednak absolutnym niepodobieństwem, by Strony Porozumienia umówiły się rzeczywiście w taki sposób, że zgodziły się na wzrost stawki o poziom inflacji i przewidziały jednocześnie prawo wypowiedzenia tej umowy na wypadek dalszego wzrostu o niespełna 1 %.”

Przedstawione argumenty, zwłaszcza zaś kontekst logiczny Porozumienia prowadzą mnie do wniosku, że ZTM dla realizacji bieżących potrzeb dokonuje zmiany sposobu rozumienia przez strony Porozumienia z momentu jego zawierania. Jak powszechnie podkreśla się w literaturze i orzecznictwie, taki zabieg jest niedozwolony i nie zasługuje na aprobatę.”

„W konsekwencji należy uznać, że wypowiedzenie dokonane przez ZTM pismem z 20 grudnia 2012 r. nie znajduje uzasadnienia prawnego.” – analizuje prof. B.Kordasiewicz.

I dalej profesor podważa kolejny pogląd ZTM: „W celu uniknięcia wątpliwości należy podnieść, że dla oceny stosunków prawnych pomiędzy Stronami nie ma znaczenia, czy Powiat Wołomiński protestował przeciwko wypowiedzeniu natychmiast, czy też uczynił to z pewnym opóźnieniem. Dla oceny tych stosunków nie mają też znaczenia relacje pomiędzy Powiatem Wołomińskim oraz wchodzącym w jego skład gminami.”

Biorąc pod uwagę ważną opinię autorytetu prawniczego prof. B.Kordasiewicza, która zapewne rozwiewa wszelkie wątpliwości podnoszone przez ZTM oraz wcześniejszą opinię radcy prawnego M.Soty podtrzymujemy nasze stanowisko: wypowiedzenie nie jest skuteczne i Porozumienie z dnia 29.02.2012 r. powinno dalej obowiązywać ( tj. po 31 marca br.) na ustalonych wcześniej warunkach, bez 47% podwyżki.

Warto zaznaczyć, że my dotrzymaliśmy warunków tego Porozumienia i tym roku wpłacamy za „Wspólny Bilet” do kasy ZTM uzgodnioną wtedy większą kwotę niż wpłacaliśmy w 2012 roku.

Poprosiliśmy ZTM o udzielenie informacji publicznej, która pomoże nam przygotować się do podjęcia ew. dalszych kroków prawnych.

Mając na uwadze dobro mieszkańców, wystosowaliśmy do kierownictwa warszawskiego ZTM zaproszenie do spotkania w Starostwie Powiatowym w Wołominie i do rozmów przy uszanowaniu zapisów wspólnie wypracowanego Porozumienia z lutego ub.r.

Opinia prof. B.Kordasiewicza dostępna na stronie internetowej http://www.powiat-wolominski.pl/

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin