Main Menu

Wyjątkowa konferencja z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej

Facebooktwitterlinkedin

anna

W dniu 11 marca 2013 roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce odbyła się konferencja „Rola dyrektora placówki oświatowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i nowe zagrożenia” zorganizowana przez Przedszkole „Bezpieczny Przedszkolak”.

Pani Marzenna Mazurek – dyrektor zarządzający oddziałami Przedszkola „Bezpieczny Przedszkolak” uroczyście powitała licznie przybyłych gości. Podkreśliła, iż konferencja odbyła się dzięki wsparciu Starosty Powiatu Wołomińskiego Piotra Uścińskiego, Pana Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego, Burmistrza Miasta Zielonka Grzegorza Dudzika oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Jako głównego prelegenta, a zarazem gościa honorowego najpierw powitano sędzię Annę Marię Wesołowską. Następnie wyżej wymienione władze samorządowe, Wicestarostę Powiatu Konrada Rytla, który jednocześnie oficjalnie otworzył konferencję oraz zastępcę Burmistrza Miasta Ząbki Artura Murawskiego. Wśród gości z ościennego powiatu węgrowskiego powitano Wicestarostę Ewę Besztak oraz gości z powiatu wyszkowskiego. Powitano przedstawicieli Sądu Rejonowego w Wołominie, wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wołominie Mariusza Matusika, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, służby mundurowe na czele z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Wołominie Dariuszem Krząstkiem, Komendantów Komisariatów Policji powiatu wołomińskiego oraz przedstawicieli duchowieństwa, wszystkich dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców i innych specjalistów pracujących z dziećmi. Wśród zainteresowanych pojawili się również przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie.

Do części merytorycznej konferencji wprowadziła uczestników Anna Gołębiewska – dyrektor ds pedagogicznych w Przedszkolu „Bezpieczny Przedszkolak”, jednocześnie zapraszając wszystkich prelegentów. Pierwszy z nich – doktor Tomasz Iwański przedstawił prelekcję na temat przemocy fizycznej stosowanej wobec dzieci w ujęciu medycznym. Zwrócił uwagę na fakt, że przemoc fizyczna często powoduje uszczerbek na zdrowiu dziecka, a nawet zagraża jego życiu i rozwojowi, a również doprowadza do śmierci dzieci. Wśród różnych form krzywdzenia wyróżnia się maltretowanie fizyczne, dręczenie będące wyrazem przemocy psychicznej, molestowanie seksualne, a także wszelkiego rodzaju zaniedbania. Dr Iwański w oparciu o wieloletnią praktykę przytoczył wiele drastycznych przykładów przemocy fizycznej stosowanej przez rodziców wobec swoich dzieci, co wzbudziło wśród zebranych wiele emocji, a nawet niedowierzanie. Następnie głos zabrała Beata Michalik – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie. Nawiązując do słów swojego przedmówcy, scharakteryzowała zjawisko przemocy psychicznej oraz jej następstwa. Podreśliła, iż przemoc psychiczna przejawia się brakiem szacunku, któremu towarzyszy poniżanie, ośmieszanie, wyzywanie, groźby, straszenie strony podporządkowanej, ciągłe krytykowanie, stawianie dziecku wymagań, które wykraczają poza jego możliwości, wzbudzanie poczucia winy, wywieranie presji psychicznej, nadmierna kontrola. Taka forma przemocy powoduje szereg zaburzeń u dzieci, np. jąkanie, zachowania antyspołeczne- agresywne, silny lęk, ucieczki z domu, a nawet próby samobójcze. Ma też swoje konsekwencje w życiu dorosłym przejawiające się w stosunku do innych ludzi nieufnością, często ucieczką od przykrych wspomnień w świat używek i działań przestępczych. Ofiary przemocy psychicznej w dorosłym życiu mają niską samoocenę, są niedowartościowane, charakteryzują się zaburzeniami poczucia własnej tożsamości. Często zapadają na depresję, są nieszczęśliwe i bardzo samotne.

Jako gość honorowy wystąpiła sędzia Anna Maria Wesołowska z Sądu Okręgowego w Łodzi. Jest ona autorką felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa. Zainicjowała program uczestniczenia uczniów 15-18 lat w rozprawach sądowych jako formy edukacji prawnej, tzw. „Lekcje wychowawcze w sądzie”. Jest autorką poradnika prawnego “Bezpieczeństwo Młodzieży”, społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, członkiem Rady Ekspertów ds. skrzywdzonego dziecka Fundacji “Dzieci Niczyje”. 

Sędzia Anna Maria Wesołowska w bardzo ciekawy sposób omówiła przekrój starych i nowych zagrożeń czyhających na młodych ludzi. W tym aspekcie najistotniejsze znaczenie mają oczywiście zagrożenia wynikające z możliwości, jakie daje Internet. Zwróciła uwagę na grooming- zjawisko uwodzenia dzieci on-line, kiedy to pedofile poddają dzieci psychicznej manipulacji. Sędzia Anna Maria Wesołowska podkreśliła, że zjawisko to stwarza bardzo poważne zagrożenie, ponieważ dzieci korzystają z Internetu już od czwartego roku życia i nie informują dorosłych o tym, co robią w Internecie. W dzisiejszych czasach rodzice w pogoni za dobrami materialnymi nie poświęcają należytej uwagi dzieciom i często nie wiedzą, z jakimi problemami borykają się ich dzieci. Statystyki są przerażające. Wynika z nich m.in. że aż 40% dzieci ma kontakt z pornografią. Miesięcznie dzieci spędzają średnio około godziny na eksplorowaniu serwisów erotycznych! Ponad połowa dzieci zawiera wiele nowych znajomości przez Internet. Sędzia Anna Maria Wesołowska zwróciła również uwagę na zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, sponsoring i prostytucję. Wśród młodzieży gimnazjalnej pojawia się coraz więcej młodych matek. Sędzia podkreślała, że prostytucja rozumiana jako zachowanie polegające na czerpaniu korzyści dla siebie w zamian za usługi seksualne nie jest w naszym kraju karana,a staje się coraz bardziej powszechna i dotyka coraz więcej młodych osób, uczniów gimnazjów, czego najbardziej przemawiającym przykładem są słynne „galerianki”. Kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem, na które należy zwrócić uwagę jest cyberprzemoc występująca z użyciem głównie Internetu oraz telefonu komórkowego. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, publikowanie kompromitujących zdjęć i filmików w sieci, podszywanie się w sieci pod kogoś innego wbrew jego woli. Jednym z pierwszych głośnych przypadków cyberprzemocy w Polsce było zdarzenie dotyczące gimnazjalistki z Gdańska. Rówieśnicy nagrali w telefonie komórkowym akt znęcania się przez nich nad dziewczyną, co prawdopodobnie doprowadziło młodą dziewczynę do samobójstwa. Sędzia Anna Maria Wesołowska zwróciła uwagę na bardzo istotny fakt, że dotychczas krzywdzenie dzieci było powszechnie utożsamiane z krzywdą fizyczną. Niestety, w ostatnim czasie pojawiły się nowe formy przemocy takie jak: eurosieroctwo i wykorzystywanie dzieci w konfliktach rozwodowych. 70 tysięcy rozwodów rocznie to kilkadziesiąt tysięcy nieszczęśliwych dzieci, które często siebie obwiniają o problemy świata dorosłych. Należy pamiętać, że działania profilaktyczne przyniosą wówczas skutek, jeżeli my dorośli, sami zrozumiemy powagę zagrożeń płynących z dzisiejszej rzeczywistości. W każdej sytuacji, nawet gdy zaistnieje jedynie podejrzenie, że dziecko jest ofiarą którejkolwiek z form przemocy, to właśnie osoby dorosłe powinny reagować i zgłaszać sytuację do weryfikacji odpowiednim organom np. policji. Lepiej zaryzykować pomyłkę niż skazać jakieś dziecko na życie w strachu. Zaniechanie jest równoznaczne z przyzwoleniem na stosowanie przemocy wobec tych najsłabszych i najczęściej zupełnie niewinnych – dzieci. 

Z Procedurą Niebieskiej Karty, która służy do rozpoczęcia działań w przypadku przemocy wobec nieletnich, zapoznała zebranych gości prawnik Agnieszka Olszewska. W końcowej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, który poprowadziła sędzia Anna Maria Wesołowska. Wzięli w nim udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, kom. Wioletta Zychnowska – ekspert ds. Prewencji kryminalnej KPP Wołomin, asp. sztabowy Iwona Korniewicz – kierownik zespołu ds. nieletnich KPP, nadkom. Renata Gostkowska – Maczuga zastępca kom. Komisariatu Policji w Zielonce. 

Podsumowania konferencji dokonała Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie –Delegatury w Ostrołęce Teresa Pajka, wyrażając przy tym słowa zadowolenia i uznania dla organizatorów. W ich imieniu, wszystkim uczestnikom oraz przybyłym gościom, podziękowała dyrektor Przedszkola „Bezpieczny Przedszkolak” Jolanta Buczyńska, zamykając jednocześnie spotkanie i pozostawiając wszystkich z zaproszeniem do refleksji nad podjętym zagadnieniem bezpieczeństwa dziecka w otaczającej nas rzeczywistości.

Diana Borowska-Ogrodnik
psycholog

Informacja prasowa: UM Ząbki
Foto.: Bogdan Śladowski

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)