Main Menu

XXXIX sesja Rady Miasta Ząbki 4 kwietnia 2013 r.

Facebooktwitterlinkedin

Rada Miasta

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXXIX. sesję Rady Miasta na dzień 4 kwietnia 2013 roku o godz. 1630 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XVIII, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki udzielanej Powiatowi Wołomińskiemu na dofinansowanie jego zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy na 2013 rok.
 7. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 18. Uchwała w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 23. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2013.
 24. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycyjnej na rok 2013.
 25. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 26. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 27. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Krzysztof Bławdziewicz

Projekty uchwał przedłożone Radzie Miasta – sesja XXXIX

Źródło: BIP UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »