Main Menu

XXXVIII sesja Rady Miasta Ząbki 13.03.2013 r.

Facebooktwitterlinkedin

Rada Miasta

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXXVIII. sesję Rady Miasta na dzień 13 marca 2013 roku o godz. 830 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XVI, XVII i XXXVII sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
 6. Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach spółki z ograniczona odpowiedzialnością.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do realizacji projektu pt. „Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim”.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Miasto Ząbki współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych dla tych jednostek.
 9. Uchwała w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl
 10. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 16. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach.
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007 – 2013.
 18. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki.
 19. Sprawozdanie Straży Miejskiej w Ząbkach z działalności za 2012 rok.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 21. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA – SESJA XXXVIII

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Krzysztof Bławdziewicz

Źródło: BIP UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)