Main Menu

Absolutorium udzielone. 20 głosów „za”

Facebooktwitterlinkedin

absolut 2013

Radni udzielili Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium za rok 2012. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – pozytywna. Uprawniony biegły – zbadane sprawozdanie „przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej”.

Podczas odbywającej się w środę, 26 czerwca, XXX  Sesji Rady Powiatu radni opowiedzieli się za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2012 oraz za udzieleniem Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Szczegóły tych uchwał, informacje o finansach Powiatu, o inwestycjach przekazała radnym Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz.

W 2012 roku wykonano 96,32 % wartości planowanej dochodów (149 841 937, 75 zł). Natomiast poziom realizacji wydatków osiągnął 91,61% wartości planowanej (150 139 493,42 zł). 

Radni zapoznali się z ważką opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem uprawnionego biegłego zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne „przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej” Starostwa Powiatowego w Wołominie. Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie „z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych” i jest „zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu jednostki”.

Po wysłuchaniu opinii RIO z badania sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia Powiatu wołomińskiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Dembiński , w imieniu Komisji, wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.

Wynik najważniejszego tego dnia głosowania – 20 głosami „za” Rada Powiatu (przy 6 przeciw i 1 wstrzymujących się) zadecydowała o udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Starosta Piotr Uściński, podziękował pracownikom urzędu starostwa za całoroczną ciężką pracę. Za dobrą, merytoryczną, współpracę Starosta dziękował także radnym powiatowym.

Na ręce radnego Adama Kopczyńskiego Starosta i Przewodniczący Rady Paweł Solis wręczyli dyplom z tytułem  „Lidera Inicjatyw dla Życia i Rodziny 2013”  dla  s. Anny Kopczyńskiej – przełożonej Zakonu Sióstr Nadziei w Indiach, która  stworzyła w Kuersong, u podnóża Himalajów, dom rodzinny dla dzieci niepełnosprawnych, chorych, osieroconych, najbiedniejszych, poszkodowanych przez los.

W dalszej części obrad przyjęto m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ –na sesji był obecny Dyrektor Szpitala Adama Gruza , uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Cud Nad Wisłą 1920”. 

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »