Main Menu

XLI sesja Rady Miasta Ząbki 7 czerwca 2013 r.

Facebooktwitterlinkedin

Rada Miasta

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XLI. sesję Rady Miasta na dzień 7 czerwca 2013 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
 6. Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2013-2016.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów.
 15. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 17. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Zamknięcie sesji.

Krzysztof Bławdziewicz
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA – SESJA XLI

Facebooktwitterlinkedin