Main Menu

Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Facebooktwitterlinkedin

powiatwolomin

Powiat Wołomiński rozpoczął prace nad aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Wnioski do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego należy składać do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny, przygotowany przez wołomińskie Starostwo, normuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na kolejne najbliższe 5 lat. Program łączy kompleksowy plan rozwoju powiatu i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną powiatu i jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą, pięcioletnią, perspektywę czasową. W trakcie jego realizacji można wnosić korekty, wynikające z niedających się na dłuższą metę przewidzieć sytuacji i zdarzeń. Cześć inwestycji może np. mieć szerszy zasięg. Wieloletni Program Inwestycyjny to efektywniejsze planowanie i realizowanie inwestycji. WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju zawartymi w Strategii Rozwoju Powiatu. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe powiatu.

„Program” obejmuje zadania inwestycyjne o wartości co najmniej 100 tys. zł finansowane ze środków Powiatu. Dzięki niemu, oprócz jeszcze lepszego gospodarowania budżetem Powiatu, Starostwo będzie mogło łatwiej ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe. Środki zewnętrzne, które możemy pozyskać, obejmują: preferencyjne pożyczki, środki z Unii Europejskiej; (RPO WM, PO KL) oraz inne fundusze i programy dofinansujące projekty (Rezerwa Subwencji Ogólnej, dotacje związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Norweski Mechanizm Finansowy EOG).

Zgodnie z Procedurą przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do złożenia wniosku uprawnione są m.in. następujące podmioty: Indywidualni mieszkańcy; Organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, instytucje o charakterze społecznym i inne podmioty; Radni Rady Powiatu; Komisje Rady, Kluby Radnych Powiatu; Podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Powiat, w tym: jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury.

W załączeniu, ujednolicony formularz wniosku, który należy wypełnić osobno dla każdej zgłaszanej inwestycji.

Wersja elektroniczna Wniosku jest dostępna także na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)