Main Menu

Jak skorzystać z Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

tak rodzinaW związku z podpisaniem w dniu 21 października 2013 r. przez Burmistrza Miasta Ząbki umowy i porozumienia w sprawie przekazania przez Starostę Powiatu Wołomińskiego dotacji na realizację w roku 2013 zadań z zakresu programu powiatowej karty rodziny informujemy, że z dniem 21 października 2013 r. zostaje wdrożony na terenie Miasta Ząbki lokalny program Powiatowej Karty Rodziny, zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami Rady Miasta Ząbki w tej sprawie:

 • Uchwałą Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miasta Ząbki dnia 13 marca 2013 r . w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina.pl
 • Uchwalą Nr XLIII/390/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny.

Przypominam Państwu, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki dnia 20 marca 2013 r.

 • Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Mieście Ząbki jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki i zameldowanych pod wspólnym adresem na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
 • Rodziną Wielodzietną zgodnie z § 2 cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013 r. jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym.
 • Wsparcie Rodziny Wielodzietnej będzie polegać na wprowadzeniu przez Miasto Ząbki i jego jednostki organizacyjne systemu następujących zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny:
 1. 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym,
 2. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
 3. 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
 4. 50% zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiana w szkole.

 Aby korzystać z ww. ulg członkowie rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Ząbki muszą posiadać Powiatową Kartę Rodziny dla poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, dzieci, w tym także dzieci uczących się, które ukończyły 18 lat.

Aby otrzymać Powiatową Kartę Rodziny należy ze strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl pobrać wniosek „Wzór wniosku o wydanie Powiatowej Karty Rodziny” a następnie wypełnić go przez ojca lub matkę rodziny wielodzietnej. Wniosek można pobrać również w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Ząbki pokój Nr 29.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument (do wglądu) potwierdzający zameldowanie na terenie Miasta Ząbki,
 • zaświadczenie ze szkoły (do wglądu) potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci z rodzin wielodzietnych, które ukończyły 18 lat
 • kolorowe zdjęcia formatu jak do legitymacji lub dowodu osobistego, poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, dzieci), opisane na odwrocie czyje to zdjęcie podając: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • informację w przypadku dzieci do jakiego publicznego przedszkola lub publicznej szkołę uczęszcza dziecko z rodziny wielodzietnej.

Powiatowa Karta Rodziny dla poszczególnych członków z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Ząbki, będzie wyrabiana w Starostwie Powiatowym w Wołominie, po przekazaniu przez Miasto Ząbki zbiorczego wniosku z terenu Miasta Ząbki o wyrobienie i wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla członków rodzin wielodzietnych z naszego Miasta. Kartę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie będzie można odebrać w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki.

W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby wnioski o wydanie Powiatowej Karty Rodziny łącznie z opisaną powyżej dokumentacją składać w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 pokój Nr 29, tel. 22 51 09 741 w podanych poniżej terminach:

 • poniedziałki w godzinach 10.00 – 18.00
 • środy w godzinach 10.00 – 15.00
 • piątki w godzinach 7.00 – 15.00

Uwaga: będą przyjmowane tylko te wnioski, które zostały wypełnione zgodnie ze wzorem wniosku umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl wraz z wymaganą załączoną do wniosku dokumentacją.

Wniosek o wydanie Powiatowej Karty Rodziny

Źródło: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin