Main Menu

Przetarg na budowę chodnika w ul. Jana II Sobieskiego

Facebooktwitterlinkedin

sobieskiegoPrzedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ul. Jana III Sobieskiego w Ząbkach.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m. w ulicy Sobieskiego w Ząbkach na odcinku od ul. Batorego do ul. Wojska Polskiego. Chodnik – warstwy: – kostka brukowa betonowa 6 cm – materiał inwestora – 418 m2 (materiał składowany na skrzyŜowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Andersena) – podsypka cementowo – piaskowa 4 cm – materiał wykonawcy – 418 m2 – podbudowa z piasku – 12 cm – materiał wykonawcy – 418 m2 – obrzeŜe 8x30cm – materiał wykonawcy – 390 mb 1.2.

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji budowlanej stanowiącej wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 1 do SIWZ, który dostępny jest na stronach BIP UM Ząbki.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 09:00.

Miejsce: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, pokój nr 6 – Biuro Obsługi Interesanta – parter.

Źródło: BIP UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »