Main Menu

Spotkanie wojewody z samorządowcami w PP3 w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

f770b0becd7aedf506c436fc8ebf3bbaJedno z cyklicznych spotkań, organizowanych przez wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z samorządowcami regionu warszawskiego, odbyło się w środę 27 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Skrzat” w Ząbkach – najnowocześniejszej tego typu placówce na Mazowszu.

Spotkanie dotyczyło głównie usprawnienia współpracy organów i służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozważano także problemy związane z dotacjami dla gmin na prowadzeniem publicznych przedszkoli, zagadnieniem utonięć w województwie mazowieckim oraz tworzeniem programów dla bezdomnych zwierząt.

Spotkanie otworzył i poprowadził wojewoda, przy wsparciu: dyrektor Wydziału Prawnego MUW – Andrzej Tokarski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW – Wiesława Kacperek – Biegańska, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW – Paweł Błasiak, komendant stołeczny policji – Dariusz Działo, mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska – Adam Ludwikowski, Karol Semik – mazowiecki kurator oświaty, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii – Paweł Meyer.

Wojewoda podziękował gospodarzom burmistrzowi Ząbek Robertowi Perkowskiemu oraz dyrektor przedszkola nr 3 „Skrzat” Jolancie Salak za możliwość poprowadzenia spotkania w ząbkowskiej placówce.

Wiesława Kacperek – Biegańska poinformowała zebranych, że większość gmin utworzyła programy przeciwdziałania przemocy, oraz że coraz częściej wdrażane są procedury Niebieskiej Karty. Apelowała do samorządowców, aby wspomóc zespoły interdyscyplinarne, znajdujące się zwykle przy ośrodkach pomocy społecznej. Wojewoda podkreślił, że w zespołach brakuje sprawnej współpracy oraz przedstawicieli środowisk oświaty i zdrowia. Pracę zespołów usprawnił by także jednolity system informatyczny, zbierający i przetwarzający dane dot. przemocy w rodzinie.

Nowością jest, ze od stycznia 2014 roku policja będzie stosować narzędzie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Takie szacowanie ułatwi podjęcie decyzji co do konieczności zatrzymania sprawcy przemocy – twierdził komendant stołeczny policji – Dariusz Działo.

Co do spraw oświatowych mazowiecki kurator oświaty Karol Semik powiedział, m.in. że zmiany w ustawie zakładają, że od września 2015 r. dzieci czteroletnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a od września 2017 r. – dzieci trzyletnie. „Od września 2017 r. wszystkie dzieci od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach, w których opłata nie będzie przekraczała 1 zł za godzinę zajęć.

Kontrole dot. wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykazały, że w województwie mazowieckim zwiększyła się masa zbieranych odpadów komunalnych. Wzrosło zaangażowanie mieszkańców w segregację odpadów – stwierdził Adam Ludwikowski – mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Kontrole uwidoczniły również problemy we wdrażaniu ustawy. Gminy nie prowadzą kontroli przedsiębiorców odbierających odpady, którzy często przekazują śmieci nawet poza region. W niektórych gminach brakuje także punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponieważ liczba utonięć na Mazowszu zwiększyła się z 57 w 2012 r do 90 w 2013, przypomniano, że za zabezpieczenie terenów przeznaczonych do kąpieli oraz zorganizowanie tam nadzoru i oznakowania miejsc niebezpiecznych odpowiada zarządzający obszarem wodnym, czyli wójt, burmistrz czy prezydent.

Programy ochrony dla bezdomnych zwierząt natomiast, są uchwalane przez większość gmin. Przed uchwaleniem rada gminy jest zobowiązana do uzyskania opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych czy zarządców obwodów łowieckich. Okazało się, że znaczna większość programów jest jednak niekompletna lub negatywnie zaopiniowana.

Podsumowując, spotkanie pozwoliło samorządowcom na spojrzenie na omówione zagadnienia w świetle statystyk i praktycznych rozwiązań. Zwróciło także uwagę na szykujące się w ustawodawstwie zmiany i idące za nimi konsekwencje.

Iwona Potęga
UM Ząbki

fot. UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin« (Poprzednia wiadomość)