Main Menu

Spotkanie z mieszkańcami

Facebooktwitterlinkedin

ffe477f38e5a2836da31f2711c364f59

2 grudnia, w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach odbyło się spotkanie burmistrza Ząbek z mieszkańcami.Głównym powodem spotkania było przedstawienie mieszkańcom planów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata a także omówienie spraw bieżących, w tym szeroko dyskutowane kwestie bezpieczeństwa.

Aby przedstawić mieszkańcom jak najszerszą wiedzę burmistrz zaprosił również ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (mł. insp.) Agata Krysiak z MSW, komendant komisariatu Policji w Ząbkach kom. Mariusz Barański, komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak) oraz za komunikację miejską (doradca burmistrz ds. komunikacji Tomasz Kret). Obecni również byli: zastępca burmistrza Artur Murawski oraz radni Tomasz Kalata, Marcin Kubicki oraz Grzegorz Siwek.

W tematykę spraw miejskich wprowadził obecnych burmistrz Robert Perkowski, który omówił realizowane dotąd ząbkowskie inwestycje.

W ciągu ostatnich lat Ząbki stały się wielkim placem budowy. Oprócz przebudowy kilkudziesięciu dróg wybudowano kilka potężnych obiektów kubaturowych, takich jak jedno z największych i najnowocześniejszych przedszkoli w kraju, 3-kondygnacyjny obiekt noszący nazwę trybuna sportowa, będący siedzibą MOSiR, MOK oraz drużyny I ligowej, powstająca kryta pływalnia. To obiekty tak nowoczesne i tak duże, że stają się swego rodzaju symbolami ząbkowskiej architektury. Każdy z obiektów na swój sposób jest wyjątkowy, a to ze względu na charakterystykę architektury, a to ze względu na zastosowane technologie czy też kubaturę. Obiekty te stały się już przedmiotem inspiracji dla wielu samorządów, również w powiecie wołomińskim.

Na uwagę zasługuje także inwestycja liniowa, jaką jest powstający tunel pod torami kolejowymi wraz z całym układem komunikacyjnym wokół tunelu oraz w osi ulic Orla – Wojska Polskiego.

To obecnie największa publiczna inwestycja w powiecie wołomińskim. Wiele z tych inwestycji na pewno nie powstałoby, gdyby nie aktywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Według oceny burmistrza Roberta Perkowskiego Ząbkom w ostatnich latach udało się pozyskać dodatkowo z różnych źródeł ok. 100 mln zł.

Główną ich część stanowią środki unijne (m. in.: na drogi – 25 mln zł, basen – 13 mln zł, tunel – 21 mln zł).

Dość dużo miejsca poświęcił burmistrz drogom okalającym Ząbki, zarówno jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, jak i krajowe. Drogi te, szczególnie ich przepustowość, mają dla Ząbek kluczowe znaczenie, bo zdecydują o tym, ile samochodów przejedzie przez Ząbki. Dziś grubo ponad połowa pojazdów poruszających się po Ząbkach to efekt tzw. małego tranzytu.

Wciąż aktualna jest też sprawa linii tramwajowej z Warszawy do Ząbek. Ząbki znane są w całym powiecie również dzięki znakomicie funkcjonującej oświacie, zarówno jeśli chodzi o jakość kształcenia, ale także ze względu na jakość bazy oświatowej. Szkoły stosunkowo nowe, a te starsze dobrze wyremontowane, wyposażone w obiekty sportowe (sale sportowe, boiska ze sztucznej nawierzchni, itp).

Jednak niespotykany dotąd rozwój miasta, wzrost liczby mieszkańców zobowiązuje ząbkowski samorząd do kolejnych inwestycji oświatowych. Burmistrz wskazał na potrzebę rozbudowy SP3, budowę sali gimnastycznej przy SP2, budowę przedszkoli oraz budowę nowej SP.

Burmistrz poinformował także o innych ważnych sprawach, które czekają mieszkańców w niedalekiej przyszłości. W pasażu na Orlej, w miejscu po filii MOK będzie miała swą siedzibę Poczta Polska. Według zapowiedzi będzie to obiekt nie tylko nowoczesny, ale również otwarty całodobowo. W przyszłym roku ma być również sfinalizowana sprawa pozyskania przez miasto działki na terenie szpitala drewnickiego, która konieczna jest do budowy stacji uzdatniania wody. Własne ujęcie wody zapewni uniezależnienie się od warszawskiego dostawcy, a co za tym idzie realny spadek cen za wodę.

Ważną część spotkania zajęły kwestie bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do funkcjonowania ząbkowskiej Straży Miejskiej.

Niestety większość ludzi patrzy na funkcjonowanie straży bardzo wyrywkowo, w sposób bardzo wybiórczy, a przez to nie do końca obiektywny. Straż oceniana jest głównie poprzez jednostkowe zdarzenia. W taki sposób na pewno każdy znalazłby choćby jeden przykład nie najlepszego działania straży, ale czy może to przesądzać o jej całokształcie działania. Dopiero całościowe, systemowe spojrzenie na sprawę może dać jej obiektywny, bliski rzeczywistości obraz.

Temu miały służyć krótkie prezentacje zarówno przedstawiciela MSW nadzorującego działalność straży miejskich, komendanta ząbkowskiej policji jako instytucji na co dzień współpracującej ze strażą oraz samej straży w osobie komendanta.

Wszyscy prelegenci doceniali wartość, jaką wnosi funkcjonowanie straży, tym bardziej że zakres działalności straży jest daleko szerszy niż mogłoby się wydawać.

Po wysłuchaniu wszystkich argumentów wśród mieszkańców dominowała opinia, że straż miejska jest faktycznie potrzebna, ale powinna zmienić swój sposób działania. Nie brakowało również i takich osób, które chętnie zlikwidowałyby straż.

Co do funkcjonowania straży mieszkańcy zgłaszali uwagi co do pory dnia, w której straż funkcjonuje ( chodziło o nocną służbę).

Dla niektórych dość kontrowersyjną sprawą jest stosowanie przez straż radaru, szczególnie w miejscach, gdzie ich zdaniem radar nie powinien stać. Tu też nastąpiła rozbieżność pomiędzy opinią niektórych mieszkańców a opinią fachowców. Komendant policji jednoznacznie stwierdził, że tych radarów powinno być znacznie więcej. Dodatkowo poinformował, że lokalizacja radaru nie jest swobodną decyzją straży, a uzgadniane jest to z policją na podstawie analizy zdarzeń drogowych w danym obszarze.

Z przebiegu spotkania i czasu jego trwania można wnioskować, że są one potrzebne. Burmistrz zapewnił, że będzie je organizował dla całego miasta przynajmniej raz na pół roku.

To spotkanie zorganizowane było z myślą o północnej części Ząbek. Kolejne już niebawem, bo w najbliższy poniedziałek, odbędzie się dla południowej części miasta, w Publicznym Gimnazjum Nr 1, o godz. 19.00.

M.O.
foto. I.P.

 Źródło: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »