Main Menu

Legitymacja bez peselu nieważna! Sprawdź!

Facebooktwitterlinkedin

Bez numeru PESEL legitymacja szkolna jest nieważna. Nie można korzystać ze zniżek. Tak jest od stycznia 2015. Wtedy zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji narodowej. Teraz, gdy zbliżają się wakacje, szkoły pośpiesznie uzupełniają braki. Sprawdź czy Twoje dziecko ma wpisany PESEL!

Zbliża się koniec roku szkolnego. Za tydzień rozdadzą świadectwa i rozpoczną się wakacje. Sprawdź czy na legitymacji Twojego dziecka jest wpisany prawidłowo PESEL i czy jest obok pieczątka szkoły. To już przysłowiowy ostatni dzwonek, by uzupełnić ewentualne braki.

Bez numeru PESEL legitymacja jest nieważna. Nie można korzystać ze zniżek, np. na kolei. Według wykładni Dyrektora Departamentu Praw Pasażerów Urzędu Transportu Kolejowego, Przemysława Skubisza – W przypadku okazania, w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest jako osoba nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu. Zgodnie z art. 33a ust. 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 ze zm.) w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

Odmiennie brak wpisanego numeru PESEL interpretuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, że w niektórych miastach, na uczniów posiadających legitymację bez numeru PESEL, korzystających z komunikacji publicznej, nakładane są mandaty, MEN zaapelował do przewoźników o wyrozumiałość i niekaranie uczniów. Według resortu edukacji, brak numeru PESEL na legitymacji nie może być podstawą do wystawienia mandatu.

– Proszę o wyrozumiałość i niekaranie uczniów, którzy na legitymacji szkolnej nie mają jeszcze wpisanego numeru PESEL – apeluje wiceminister Joanna Berdzik. – Nie powinno być to podstawą do wystawienia mandatu.

Rozporządzenie obowiązuje od stycznia, jednak wcześniej nikt o tym nie myślał i dopiero teraz, by zdążyć przed wakacjami, szkoły pośpiesznie uzupełniają braki. Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało przypominający komunikat. Wiceminister Joanna Berdzik zwróciła się do kuratorów o zobowiązanie dyrektorów szkół do uzupełnienia legitymacji uczniów o numery PESEL, jeśli do tej pory tego nie zrobili.

Niepotrzebne jest wymienianie legitymacji szkolnych wszystkim uczniom. Wystarczy, że PESEL zostanie dopisany na tych, z których już korzystają. Ważne, aby przy tym dopisku znajdowała się pieczątka szkoły – tłumaczy Berdzik, w opublikowanym komunikacie MEN. Nowe wzory legitymacji, już z specjalnym miejscem na PESEL, otrzymają uczniowie rozpoczynający edukację 1 września 2015 roku – wyjaśnia wiceminister.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji w sprawie świadectw i dyplomów wprowadzony został nowy wzór legitymacji szkolnych. Na pierwszej ich stronie pod imieniem i nazwiskiem ucznia oraz pod datą urodzenia pojawi się miejsce na wpisanie numeru PESEL.

Zmiana ma umożliwić weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w elektronicznym systemie e-WUŚ. Weryfikacja ta następuje w systemie właśnie po podaniu numeru PESEL. O wprowadzenie nowych wzorów legitymacji wystąpił do MEN minister zdrowia.

Dotychczas wydane legitymacje zachowają ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. Na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: “Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego” wpisywany powinien być odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada takiego numeru – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis powinien opatrzony małą pieczęcią urzędową szkoły.

Legitymacje szkolne, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, pod warunkiem, że znajdzie się na nim dopisany numer PESEL ucznia.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »