Main Menu

Decyzja KNF! Zarząd komisaryczny w SK banku!

Facebooktwitterlinkedin

Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Decyzja weszła w życie dziś (11 sierpnia 2015). Bank, znany pod nazwą handlową „SK bank”, działa też w Ząbkach. Ma tu oddział i dwie filie. Znany jest również ze sponsorowania wielu imprez organizowanych przez UM Ząbki.

Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie to największy bank w sektorze BS-ów z aktywami przekraczającymi 3,8 mld złotych. Bankiem zrzeszającym jest BPS.

Jak podała KNF w komunikacie, powodem wprowadzenia zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie było niewykonanie ustawowego obowiązku opracowania programu postępowania naprawczego, który mógłby być zaakceptowany przez KNF.

Bank nie zrealizował odpowiednio zaleceń wynikających z inspekcji przeprowadzonych w banku przez KNF, w szczególności w obszarze ryzyka kredytowego – oceniła KNF.

Zarząd komisaryczny ustanowiono na czas realizacji w banku programu postępowania naprawczego, w następującym składzie: pan Paweł Pawłowski (przewodniczący zarządu komisarycznego), pan Zbigniew Górniak (członek zarządu komisarycznego), pan Piotr Żytkowiak (członek zarządu komisarycznego). Są to osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do sprawowania funkcji w zarządzie komisarycznym – czytamy dalej w komunikacie KNF.

Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego rada nadzorcza banku zostaje zawieszona, członkowie dotychczasowego zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie Prawo bankowe i statucie do właściwych władz i organów banku.

Zarząd komisaryczny w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie został zobowiązany m.in. do przygotowania i uzgodnienia z KNF oraz bankiem zrzeszającym procesu restrukturyzacji banku, a także opracowania programu restrukturyzacji (programu postępowania naprawczego).

Ustanowienie zarządcy komisarycznego (…) nie wpływa na organizację i sposób działania banku spółdzielczego, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą Prawo bankowe. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie – podkreślono w komunikacie KNF. Bank spółdzielczy nadal będzie świadczył usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie z klientami. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami banku spółdzielczego. – czytamy dalej.

To drugi taki przypadek (pod koniec kwietnia KNF ustanowiła zarząd komisarycznego w BS w Lesznowoli) od 1996 roku. W kwietniu 2015 roku KNF zdecydowała o przejęciu Banku Spółdzielczego (BS) w Zawierciu przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach. To z kolei był pierwszy taki przypadek w sektorze BS od 2005 roku.

W ubiegłym roku cały sektor banków spółdzielczych miał 761 mln złotych zysku, a w pierwszym półroczu 2015 było to 364 mln złotych.

KNF podkreśla w komunikacie, że depozyty zgromadzone w bankach spółdzielczych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Przypominamy, że maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG w danym banku lub kasie wynosi równowartość w złotych 100 000 euro, bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta w tym banku lub kasie. Podstawą wyliczenia należnej od Funduszu kwoty jest suma należności od banku lub kasy (suma środków zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach oraz innych wierzytelności objętych gwarancjami).

Wielu mieszkańców Ząbek i firm, działających na terenie miasta, ma w „SK bank” rachunki bankowe, depozyty i zaciągnięte kredyty, dlatego redakcja zabki24.pl będzie się bacznie przyglądać rozwojowi sytuacji w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Pełną treść komunikatu można znaleźć TUTAJ.

Facebooktwitterlinkedin