Main Menu

Referendum ogólnokrajowe! Głos przez pełnomocnika!

Facebooktwitterlinkedin

Masz w rodzinie osoby starsze lub niepełnosprawne, niemogące samodzielnie głosować w referendum? Opiekujesz się taką osobą? Możesz ją “zastąpić” i głosować „w zastępstwie”. To tzw. głosowanie przez pełnomocnika. Pozostało niecałe dwa tygodnie na załatwienie formalności.

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu referendum, 6 września, ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć w urzędzie gminy (miasta, dzielnicy), w której mieszkaniec wpisany jest do stałego rejestru wyborców, do piątku 28 sierpnia.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby uprawnione, które:

 • najpóźniej w dniu referendum ukończą 75 lat,
 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów,
 • osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika osoby uprawnione, przebywające w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • domach studenckich i ich zespołach,
 • oraz osoby uprawnione, głosujące korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania i zastępcy mężów zaufania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisana do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć do dnia 28 sierpnia 2015 roku – wzór wniosku zaproponowany przez Państwową Komisję Wyborczą znajduje się TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby, mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa zaproponowany przez Państwową Komisję Wyborczą znajduje się TUTAJ;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba uprawniona udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba uprawniona zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 roku, stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania.

Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa powoduje jego wygaśnięcie.

W przypadku mieszkańców Ząbek, uprawionych do głosowanie na terenie miasta, wnioski, dotyczące głosowania przez pełnomocnika, przyjmowane są w Urzędzie Miasta Ząbki, w godzinach jego pracy.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »