Main Menu

Spór rozwiązany! 8 milionów wraca do miejskiej kasy!

Facebooktwitterlinkedin

Ząbki odzyskają 8 mln złotych. To nie żart, ani błąd. To zyski, które miejska spółka PGK wygenerowała przez ostatnie kilka lat, a które były „pożerane” przez trwający spór z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Miasto odzyska pieniądze dzięki ugodzie, jaką wynegocjował prezes miejskiej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach, Pan Piotr Uściński, z warszawskim MPWiK i PGK z Zielonki. Od lat trwał spór ząbkowskiej spółki z tymi dwoma podmiotami. Spór dotyczył kwot naliczania opłat za ścieki. Obie sprawy już dawno trafiły na wokandę sądową, lecz nie zanosiło się na szybkie rozwiązane. Sąd nie był w stanie rozstrzygnąć, jakie kwoty powinny być użyte w rozliczeniach między firmami.

Za drogo za ścieki – takie było stanowisko PGK w Ząbkach w sporze z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacja z Warszawy. Ceny między takimi podmiotami powinny być ustalane na drodze cywilnej. Nie ma rozporządzeń, które określają sposób naliczania stawek. Każda ze stron operowała własnymi cenami, fakturowała po cenach, jakie uważała za właściwe. W ten sposób powstawały duże rozbieżności w końcowych rozliczeniach.

Natomiast PGK z Zielonki, po przekształceniu miejskiego przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powinno podpisać nową umowę na tranzyt ścieków przez Ząbki (Zielonka odprowadza ścieki do Warszawy za pośrednictwem Ząbek). Jednak nie dopełniło tego obowiązku i od blisko sześciu lat bezumownie przekazuje ścieki do Ząbek. Przedsiębiorstwo z Zielonki nie godziło się na ceny proponowane przez ząbkowski PGK, jak również miało zastrzeżenia do wysokich norm jakościowych, wymaganych przez Ząbki, a narzucanych odgórnie przez MPWiK w Warszawie, jako finalnego odbiorcę ścieków.

I wreszcie mamy rozstrzygnięcie. Jak zwykle okazało się, że najlepsze efekty można osiągnąć, siadając do rozmów. Przy dobrej woli obu stron można zakończyć każdy spór. Warto było. Dzięki zaangażowaniu prezesa PGK, Pana Piotra Uścińskiego, do miejskiej kasy „wróci” ok. 8 mln zł (pomniejszone o podatek dochodowy). Będzie można rozwiązać rezerwę, którą tworzyła spółka z zysku na poczet ewentualnego, negatywnego dla spółki rozstrzygnięcia konfliktu. Pieniądze zostaną „przekazane” Miastu, jako właścicielowi spółki.

Jak poinformował Burmistrz Ząbek, Pan Robert Perkowski, pieniądze, które udało się odzyskać dzięki ugodom, zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby miasta. Już wiadomo, że w bieżącym roku część tej kwoty – ok. 4 mln zł – zostanie przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Dzięki temu zastrzykowi gotówki będzie możliwe szybsze rozpoczęcie tej inwestycji. To sprawa wyjątkowo pilna, bo – co warto przypominać – od września w ząbkowskich podstawówkach pojawiło się 600 nowych uczniów.

Umowa rozliczeniowa z MPWiK została zawarta 7 października 2015 roku. Ustalone zostały również algorytmy liczenia taryf rozliczeniowych dla Ząbek w przyszłości – podpisano stosowną umowę, która ustrzeże nas przed nieporozumieniami w kwestii kwot rozliczeniowych w przyszłości.

Z PGK z Zielonki podpisano na razie tylko porozumienie. W najbliższych tygodniach dojdzie do podpisania stosownej umowy.

Dla mieszkańców Ząbek podpisanie umów i unormowanie kwot, jakie będą naliczane za wodę i ścieki z Ząbek, przełoży się na realne korzyści finansowe. Będą mniej płacili za wodę i ścieki. Jeszcze nie wiadomo o ile mniej, lecz pewne jest, że kwoty te będą niższe. Tak twierdzi prezes ząbkowskiego PGK, Pan Piotr Uściński.

Ustalony system naliczania opłat i uregulowanie rozliczeń między przedsiębiorstwami niewątpliwie jest krokiem niezbędny do prawidłowego działania miejskiej spółki. Teraz zyski, jakie będzie generowała spółka, będą wykorzystywane na potrzeby spółki, a przed wszystkim na budowę Stacji Uzdatniania Wody. W przyszłości wypracowane zyski będą wykorzystane w zależności od potrzeb przez Miasto lub przez Spółkę. A w kieszeni każdego mieszkańca Ząbek zostanie trochę grosza – ile przekonamy się zapewne niebawem.

Rozwiązanie konfliktu i zawarcie ugody, to niewątpliwy sukces zarządów MPWiK, PGK z Zielonki i PGK z Ząbek, a zwłaszcza Pana Piotra Uścińskiego. Gratulujemy. Czekamy na kolejny sukces – szybką budowę i oddanie do użytku w terminie Stacji Uzdatniania Wody.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »