Main Menu

Czy wszystkie państwowe przedszkola w Ząbkach ogłoszą rekrutację?

Facebooktwitterlinkedin

DSC_7243

Od 8 marca 2016 składamy wnioski o przyjęcie dzieci do ząbkowskich przedszkoli. Do 7 marca deklaracje o kontynuacji nauki w przedszkolu składają rodzicie, których dzieci już w nich są. Lista przedszkoli, do których składamy wnioski będzie podana 7 marca!

We wtorek 8 marca 2016 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Ząbkach.

W Ząbkach funkcjonują trzy przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ząbki oraz w roku szkolnym 2016/2017 będą funkcjonowały oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych tj.:

 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 “Zielony Dinek”
 2. Publiczne Przedszkole Nr 2 “Leśny Zakątek”
 3. Publiczne Przedszkole Nr 3 “Skrzat”
 4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1
 5. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2
 6. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3.

Od 1 września 2015 roku funkcjonują cztery placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Ząbki tj.:

 1. Publiczne Przedszkole “Jagódka ABC”
 2. Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki
 3. Publiczne Przedszkole ZOZOLAND”
 4. Publiczne Przedszkole “Marzenia do spełnienia”.

Do Urzędu Miasta Ząbki wpłynęły również dwa wnioski o wydanie zezwolenia na założenie przedszkola publicznego w naszym mieście od 1 września 2016 r.

Listę placówek do których będzie odbywała się rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 Urząd Miasta Ząbki poda do publicznej wiadomości 7 marca 2016 roku. Do 7 marca rodzice dzieci rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli potwierdzają wolę kontynuacji uczęszczania dziecka do placówki.

Zmiana ustawy o systemie oświaty w zakresie przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 roku życia, umożliwiła rodzicom dzieci sześcioletnich kontynuowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu, co może spowodować ograniczoną ilość miejsc w ww. placówkach, a nawet brak możliwości ogłoszenia w nich rekrutacji.”- poinformowała nas pani Ewa Wiśniewska Kierownik Referat Oświaty i Polityki Społecznej Urząd Miasta Ząbki.

Do samego końca nie będzie wiadomo, które publiczne przedszkola w Ząbkach ogłoszą rekrutację!

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ząbki

 • Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie można składać  od 8 marca do 25 marca 2016 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnione przez kandydata warunków lub kryteriów odbędzie się w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2016 r.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkoli zostanie podana do publicznej wiadomości 18 kwietnia 2016 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego do przedszkola, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie trzeba będzie złożyć w terminie od 18 kwietnia do 20 kwietnia 2016 r.
 • Lista kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkoli zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017 w ramach postępowania rekrutacyjnego będą do pobrania na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz w poszczególnych placówkach w pierwszych dniach marca 2016 r.

Uwaga wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż TRZECH wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół.

Kryteria ustawowe i dokumentacja, którą należy złożyć potwierdzając spełnianie kryterium

 • Wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • Niepełnosprawność kandydata – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców lub obojga rodziców kandydata – Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Kryteria i dokumentacja, którą należy złożyć potwierdzając spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – dotyczy publicznych przedszkoli

 • Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym, aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
 • Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Wołominie roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP- 3),
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola – pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki
 • Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) – pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie
 • Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci – kopie  aktów urodzenia dzieci,
 • Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

Urząd Miasta Ząbki będzie dokonywał weryfikacji złożonych w trakcie rekrutacji oświadczeń o zamieszkiwaniu pod kątem wypełnienia obowiązku meldunkowego a także – we współpracy z Urzędem Skarbowym – pod kątem zgodności danych adresowych wykazanych w zeznaniu podatkowym.

 (źródło: Urząd Miasta Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin