Main Menu

„Za szczególne zasługi”

Facebooktwitterlinkedin

31 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Ząbek pan Robert Perkowski odebrał, z rąk podsekretarza stanu w MSWiA Tomasza Zdzikota, Honorową Odznakę za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego to jednostopniowe polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 roku.

Odznaka honorowa nadawana jest jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego;
  • związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej;
  • w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

Może być nadana tej samej osobie tylko raz; dopuszczalne jest jej nadanie pośmiertne. Odznakę wręcza minister właściwy do spraw administracji publicznej lub osoba przez niego upoważniona. Osoba odznaczona otrzymuje odznakę, jej miniaturkę i dyplom.

O przyznanie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla pana Roberta Perkowskiego wnioskował Wojewoda Mazowiecki pan Zdzisław Sipera.

Uzasadnienie nadania odznaczenia Robertowi Perkowskiemu

W 2006 roku został Burmistrzem Miasta Ząbki, gdzie odpowiada za funkcjonowanie urzędu, podległych jednostek (szkoły, przedszkola i kilkanaście innych) oraz za rozwój miasta. Wcześniej (2002 – 2006) zajmował różne stanowiska urzędnicze w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmując się Służbą Więzienną (m.in. opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie płac dla całego resortu SW, opiniowanie projektów rozporządzeń, rekrutacja i inne). Pracę łączył z równoległą działalnością w samorządzie lokalnym będąc Radnym Miejskim (1996 – 2002) oraz Radnym Powiatowym (2002 – 2006), gdzie jako przewodniczący merytorycznej komisji odpowiadał za finanse i inwestycje.

(źródło: UM Ząbki,  Zespół Prasowy Wojejwody Mazowieckiego, wikipedia)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)