Main Menu

Dofinansowanie lokalnej infrastruktury drogowej – ruszył nabór wniosków. Czy Ząbki skorzystają z kolejnej szansy?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Samorządy mogą składać wnioski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej do 16 kwietnia 2018 r. Województwo mazowieckie otrzymało dofinansowanie w kwocie  47 808 607,00 zł.

Zapytaliśmy miejskich urzędników na jakie inwestycje będą starali się pozyskać fundusze z  Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów na wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Odpowiedz

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż wytypowanie właściwej infrastruktury do dofinansowania wymaga doprecyzowania kryteriów, jakie zostały określone w “Rządowym Programie na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, w ramach którego będziemy ubiegać się o dofinansowanie. Miasto wystąpiło o interpretację zapisów dotyczących m.in. komplementarności projektów realizowanych w ramach innych programów i innych środków publicznych. Po otrzymaniu wiążącej odpowiedzi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie określony zakres projektu jaki zostanie objęty wnioskiem o dofinansowanie.

 Pozdrawiam

Rafał Balcerowski

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Urząd Miasta Ząbki

Harmonogram

–        do 16 kwietnia 2018 r. – nabór wniosków na dofinansowanie zadań przez Wojewodę,

–        do 15 maja 2018 r. – przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju przez Wojewodę listy zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania,

–        do 31 maja br. – Minister Inwestycji i Rozwoju wydaje opinię dotyczącą wniosków,

–        po 31 maja br. – dokonanie podziału zadań przez Wojewodę na podstawowe i rezerwowe, wystąpienie do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej, podpisanie umów na udzielenie dotacji,

–        do 28 lutego 2019 r. – sporządzenie i przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowych w województwie,

–        do 31 marca 2019 r. – sporządzenie i przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju sprawozdania z realizacji programu z województwie.

Cele Programu

Program ma na celu wsparcie samorządów w budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych. Celami szczegółowymi Programu są:

  • rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
  • powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
  • poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, obiekty mostowe (mosty, wiadukty estakady, kładki), sygnalizacja świetlna, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie to kwota 5 mln zł. Udział dotacji w kosztach realizacji zadania wynosi maksymalnie 60% lub 80% kosztów zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Maksymalna liczba dofinansowanych zadań dla gmin  to jedno zadanie, dla powiatów i miast na prawach powiatu to dwa zadania.

Tylko jedna ulica w Ząbkach może zostać zakwalifikowana do tego projektu. Która?

 

(źródło: Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


(Następne wiadomości) »