Main Menu

Betonowe płyty – czasówka, która trwa…

Facebooktwitterlinkedin

Zapytaliśmy ząbkowskich urzędników o betonowe płyty, które stoją na pasie włączania się do ruchu z ulicy Powstańców w aleję Józefa Piłsudskiego w Zielonce – ulica często zwana Żołnierską. Oto odpowiedź.

Dzień dobry.

Sprawa jest złożona, wymaga naświetlenia tła historycznego.

W grudniu 2014 r. firma Skanska zakończyła prace przy poszerzaniu drogi wojewódzkiej 631 do granicy Warszawy do przekroju 2×2. Projekt budowlany drogi zawierał dwa warianty projektu stałej organizacji ruchu, jeden dla kontynuacji przekroju 2×2 w Warszawie, drugi na włączenie przekroju 2×2 do przekroju 1×2 w Warszawie w razie gdyby inwestycja po stronie Warszawy była opóźniona. Tak też się stało i została wdrożona 2 wersja stałej organizacji ruchu – z redukcją przekroju do jednej jezdni, z przewiązką, z wyłączeniem pasa włączania z ul. Powstańców betonowymi barierami. Droga jest objęta gwarancją firmy SKANSKA.
W kolejnych latach ruszyła przebudowa ul. Żołnierskiej realizowana przez firmę Metrostav na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji drogowych.W rejonie przygranicznym firma Metrostav wprowadzała czasowe organizacje ruchu w różnych fazach budowy również na odcinku przejściowym poza granicami Warszawy.
Należy zaznaczyć, że granica Warszawy i Zielonki jest jednocześnie granicą właściwości zarządców drogi i organów zarządzających ruchem, a droga cały czas jest kategorii wojewódzkiej.
Sposobu postępowania w takich przypadkach nie precyzują przepisy. Sposób działania takich przypadkach powinien wynikać ze zdrowego  rozsądku, dobrej praktyki i zasady, odpowiedzialność tego, kto wprowadza zmianę organizacji ruchu, za stan bezpieczeństwa ruchu. Czyli kierownik budowy ul. Żołnierskiej, kierownik kontraktu,i ZMID oraz inżynier ruchu m.st. Warszawy. Niestety, okazało się, że nie było żadnej wymiany informacji i koordynacji działań pomiędzy Metrostavem – wykonawcą prac na ul. Żołnierskiej, a zarządcą drogi wojewódzkiej poza Warszawą. Stąd powstała sytuacja.

Odpowiadając na pytanie o podjęte działania ze strony UM Ząbki:

Z chwilą, powzięcia informacji, że od 30 marca br. ma zostać oddana do ruchu druga jezdnia ul. Żołnierskiej staraliśmy się dowiedzieć, czy równocześnie zostanie otwarty pas włączania z ul. Powstańców.
Pracownik UM Ząbki dotarł do tej informacji w dniu 29.03. Rzeczniczka ZMIDu przekazała, że projekt wprawdzie zakłada otwarcie pasa włączania i przebudowę wyspy kanalizującej, ale wykonawca działający na zlecenie ZMID będzie go wdrażał wyłącznie w granicach Warszawy. Resztę powinien wprowadzić zarządca drogi wojewódzkiej tj. Mazowiecki Zarząd 
Wojewódzki. Argumentowano to ustawą o finansach publicznych – że Warszawa nie może niczego przebudowywać lub inwestować na nieswoim terenie.
W dniu 29.03 niniejsza informacja została przekazana drogą emailową do Dyrekcji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki – MZDW Organu zarządzającego ruchem – Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. Z równoczesnym pytaniem, czy te organy wiedzą o planowanej przez miasto Warszawa zmianie organizacji ruchu na granic z Zielonką. Czy i kiedy zostanie zostanie otwarty pas włączania z ul. Powstańców oraz z  opinią ze strony miasta Ząbki, że otwarcie drugiej jezdni bez udrożnienia pasa włączenia i zmiany geometrii wyspy pogorszy warunki bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza że potoki ruchu są duże i kursuje w tej relacji komunikacja autobusowa.
Z późniejszych kontaktów telefonicznych w dniu 29.03 pozyskano informację, że żaden z powyższych organów nie został powiadomiony o planowanej w Warszawie zmianie organizacji ruchu.
Nic nie wiedzą również o koniecznych do wykonania pracach po stronie MZDW.
1 Kwietnia pracownik UM przekazał 3 powyższym organom dokumentację wideo przedstawiającą organizację ruchu w rejonie włączenia ul. Powstańców po wprowadzonej zmianie. Z prośbą o pilne podjęcie działań.
1 kwietnia, pracownik UM wprowadził skrzyżowanie drogi 631 i drogą wojewódzką na krajową mapę zagrożeń. Zagrożenie w postaci niewłaściwej organizacji ruchu zostało potwierdzone przez policję i policja wystąpiła do zarządcy drogi o interwencję. O tym była mowa na cytowanym przez Panią spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa.
W skutek interwencji ze strony miasta Ząbki i w wyniku tego podjętych działań po stronie MZDW i Urzędu Marszałkowskiego  w dniu 9 kwietnia Inżynier Kontraktu przebudowy ul. Żołnierskiej zwołał spotkanie w terenie w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców w celu omówienia stanu organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 631. Gdzie określono konieczne 
do podjęcia działania w celu pełnego wdrożenia projektu organizacji ruchu i poprawienia stanu bezpieczeństwa.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi telefonicznie z RD Wołomin N.D.M MZDW.
Na późniejszym spotkaniu w dyrekcji MZDW o którym już nie zostaliśmy powiadomieni zostały podzielone działania między poszczególne podmioty. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Rolę koordynacji działań powierzono ZMIDowi, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu – malowanie grubowarstwowe ma wykonać Metrostav, a udrożnienie i oczyszczenie pasa 
włączania z ul. Powstańców, przebudowę wyspy kanalizującej i likwidację jednej z przewiązek ma wykonać firma SKANSKA, która miała te zadania w pierwotnym kontrakcie i jest gwarantem drogi wojewódzkiej. Konieczna była również aktualizacja projektu stałej organizacji wojewódzkiej.
W między czasie regularnie wysyłaliśmy zapytania emailowe i monity do zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem, kiedy zostaną podjęte działania i kiedy zostanie otwarty pas włączania z ul. Powstańców. Pozostały bez odpowiedzi.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi telefonicznie w dniu 11.06 od kierownika kontraktu przebudowy ul. Żołnierskiej ze ZMID, otwarcie prawoskrętu z Powstańców, ma nastąpić z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie całej inwestycji przebudowy ulic Marsa i Żołnierskiej i ma zostać wdrożone w pakiecie zmian organizacji ruchu związanych z pełnym 
otwarciem inwestycji dla ruchu. Wniosek o pozwolenia na użytkowanie został złożony. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest spodziewane w ciągu 30 dni.

Z poważaniem
— 
Tomasz Kret
główny specjalista
Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej
Urząd Miasta Ząbki

Zdjęcie z googl map view.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »