Main Menu

“…burmistrz, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów…”

Facebooktwitterlinkedin

Jeden z mieszkańców Ząbek zgłosił do Stowarzyszenia Moje Ząbki problem nielegalnego wysypiska śmieci na ulicy Andersena w Ząbkach.

Mieszkaniec Ząbek od dawna koresponduje z UM Ząbki w sprawie “zwałów ziemi pomieszanych z gruzem i innych odpadów”, które zalegają na działce wzdłuż starego cmentarza, w ciągu ul. Andersena od ul. Piłsudskiego do Reymonta – w pasie drogowym pod nowowytyczoną drogę wojewódzką DW 634.

04 lipca br. skierowałam do Pani Burmistrz Małgorzaty Zyśk pytania w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego pytania pozostały bez odpowiedzi, mimo kolejnych monitów z mojej strony.

Właścicielem gruntów, na których składowane są odpady, jest Urząd Miasta Ząbki! Z informacji uzyskanych od Starosty Powiatu Wołomińskiego wiem, że na składowanie odpadów w tym miejscu nie wydał zgody Starosta Powiatu Wołomińskiego – organ, którego zgoda jest niezbędna przy tego typu działalności!

Zamieszczam fragment instrukcji, którą dla mieszkańców przygotowała jedna z gmin w naszym powiecie:

“Osoba fizyczna lub jednostki nie będące przedsiębiorcami przyjmujące na swój teren masy ziemne, urobek przyjmują w rozumienia prawa odpad, za który przejmuje pełną odpowiedzialność prawną za jego posiadanie. Urobek, w tym ziemia pochodząca z prac budowlanych, jest odpadem wymagającym utylizacji. Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć ściśle według zasad wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j.) oraz przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Zasadniczo masy ziemne wraz z gruzem, które nawożone są na nieruchomości, należy traktować jako odpad o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, osoba prywatna może przyjąć na własną działkę odpady mas ziemnych i gruzu w ilości 200kg/m2, np. w celu utwardzenia terenu lub jego wyrównania. Łatwo policzyć, że to taka ilość przekłada się na zaledwie kilka do kilkunastu centymetrów wierzchniej warstwy. Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa lub karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.
Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, który mówi, że wójt / burmistrz, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 t.j.).”

Góry śmieci w ul. Andersena piętrzą się od wielu lat. Kto wydał zgodę na gromadzenia śmieci w tym miejscu? Czy UM Ząbki wie, kto składuje śmieci w pasie drogowym ul. Andersena? Czy UM Ząbki ma umowę podpisaną umowę z firmami/osobami, które zwoziły tam śmieci? Czy za składowanie śmieci w tym miejscu osoby te/firmy płacą Miastu? Kiedy śmieci zostaną usunięte z tego miejsca? Ile będzie kosztowało usunięcie śmieci z ulicy Andersena?

Dodam jeszcze, że za utylizację odpadów, które znajdują się na ulicy Andersena zapłacą mieszkańcy Ząbek!

Pytania kieruję raz jeszcze do Pani Burmistrz Małgorzaty Zyśk.

Małgorzata Prusik

Stowarzyszenie Moje Ząbki

Zdjęcia wykonano w wakacje 2019 r.

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)