Main Menu

Podwórko Nivea coraz bliżej. Miejsce zabaw dla dzieci powstaje na śmietniku.

Facebooktwitterlinkedin

W ubiegłym tygodniu wykonawca wszedł na teren i buduje Podwórko Nivea w Ząbkach. Najmłodsi już się cieszą, dorośli złorzeczą, a dookoła nowej inwestycji coraz lepiej widać wysypisko śmieci.

O tym, że teren na którym ma powstać Podwórko NIVEA jest nielegalnym wysypiskiem śmieci pisaliśmy. Z UM Ząbki otrzymaliśmy odpowiedz, w której czytamy, że to  wykonawca inwestycji nie zgłasza uwag do terenu, a śmieci przynoszą osoby tam przychodzące. Ani słowa o gruzie czy porozbijanym szkle, które znajdują się w ziemi. Odpowiedz UM można przeczytać TU.

Dziś wyraźnie widać, ze teren na którym powstaje Podwórko to nielegalne wysypisko śmieci. Wysypisko dla którego nie ma zgody Starostwa Powiatowego, a jednocześnie wysypisko, którego istnienie neguje UM Ząbki. Teren ma być sprzątnięty po wybudowaniu szkoły i drogi – taka jest deklaracja miejskich urzędników.

Przypomnimy po raz kolejny:  “Osoba fizyczna lub jednostki nie będące przedsiębiorcami przyjmujące na swój teren masy ziemne, urobek przyjmują w rozumienia prawa odpad, za który przejmuje pełną odpowiedzialność prawną za jego posiadanie. Urobek, w tym ziemia pochodząca z prac budowlanych, jest odpadem wymagającym utylizacji. Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć ściśle według zasad wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j.) oraz przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Zasadniczo masy ziemne wraz z gruzem, które nawożone są na nieruchomości, należy traktować jako odpad o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, osoba prywatna może przyjąć na własną działkę odpady mas ziemnych i gruzu w ilości 200kg/m2, np. w celu utwardzenia terenu lub jego wyrównania. Łatwo policzyć, że to taka ilość przekłada się na zaledwie kilka do kilkunastu centymetrów wierzchniej warstwy. Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa lub karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.

Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, który mówi, że wójt / burmistrz, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 t.j.)”

Odpady wokół terenu gdzie powstaje podwórko NIVEA leżą od wielu lat. Co musi się wydarzyć, aby włodarze Ząbek przestali “przyjmować” odpady i przechowywać je na terenach miejskich?

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)