Main Menu

Oficjalne informacje dotyczące inwestycji w dzielnicy Rembertów – estakada w ul. Żołnierska/Marsa i wiadukt w ciągu ul. Chełmżyńskiej

Facebooktwitterlinkedin

Burmistrz Rembertowa zapytała, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie odpowiedział i już wiemy jaki jest stan prac przy trzech inwestycjach w Rembertowie. Dwie z tych inwestycji poprawią komunikację z Ząbek. Materiał ze strony Dzielnicy Rembertów.

W związku z wystąpieniami Burmistrz Agnieszki Kądei ZMiD przekazał informację na temat aktualnego stanu prac

Budowy estakady, która umożliwi bezkolizyjny skręt z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa.
9.01.2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
• 27.07.2018 r została wykonana karta informacyjna przedsięwzięcia, a następnie został złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 26.07.2019 r RDOŚ wydał decyzję.
• obecnie trwa pozyskiwanie w miejskim Biurze Polityki Mobilności i Transportu opinii do geometrii drogi.
Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji:
• wystąpienie o zrid (pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii do geometrii we wrześniu br.) – listopad/grudzień 2019 r.
• uzyskanie zrid – marzec 2020 r.
• ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – kwiecień 2020 r.
• podpisanie umowy na roboty – lipiec 2020 r.
• zakończenie robót – grudzień 2021 r.
Szacowany koszt realizacji robót budowlanych – ok. 55 mln zł brutto.

Budowy tunelu
20 września br. do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych wpłynęła opinia Prezydenta m.st. Warszawy do geometrii drogi zawierająca uwagi do przyjętych rozwiązań inwestycji. Obecnie biuro projektowe analizuje możliwość ich wprowadzenia do projektu budowlanego – przekazanie skorygowanego projektu budowlanego do Biura Polityki Mobilności i Transportu (organ zarządzający ruchem w Warszawie) nastąpi do końca października. ZMID zakłada, że pozytywna opinia do geometrii drogi, umożliwiająca zakończenie prac nad projektem budowlanym powinna zostać uzyskana w grudniu br. Termin rozpoczęcia robót budowlanych przewidywany jest na IV kwartał 2020 r. Możliwość rozpoczęcia prac we wskazanym terminie uzależniona jest od czasu trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach którego, zgodnie z decyzją RDOŚ z 3.04.2012 r. zostanie przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko oraz postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót. Roboty budowlane związane z budową tunelu potrwają około 24 miesiące.

Budowy wiaduktu Chełmżyńska
18 października 2018 r. Wykonawca wystąpił do Biura Polityki Mobilności i Transportu z wnioskiem o wydanie opinii do geometrii drogi. W dniu 12 lutego 2019 r. Biuro Polityki Mobilności i Transportu przekazało do Wykonawcy opinię nr 957/2018 oraz późniejszą opinię z dnia 30 sierpnia 2019 r. z szeregiem uwag do rozwiązań projektowych, uniemożliwiających przystąpienie do kolejnych etapów opracowywania dokumentacji projektowej. Następnie 20 września 2019 r. ZMID przekazał do BPMiT uwagi zawarte w opiniach. W związku z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w Biurze Polityki Mobilności i Transportu w dniu 04.10.2019 r. ZMID zakłada, że wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie złożony w listopadzie br. pod warunkiem akceptacji projektu budowlanego i raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko przez PKP PLK S.A. (współzamawiającego).
Termin rozpoczęcia robót budowlanych przewidywany jest na III/IV kwartał 2020 r. Możliwość rozpoczęcia prac we wskazanym terminie uzależniona jest od czasu trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania opinii do geometrii dróg oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach którego, zgodnie z decyzją RDOŚ z 3.04.2012 r. zostanie przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko oraz postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót. Roboty budowlane związane z budową tunelu potrwają około 24 miesiące.

(Materiał ze strony Dzielnicy Rembertów)

Facebooktwitterlinkedin