Main Menu

sobota, 2 marca, 2024

 

“Urząd Miasta nie odpowiada za ustawienia…”

W Ząbkach jest 21 Radnych Miasta. Radni to najwyższa władza w polskim samorządzie. Reprezentują społeczności i działają zgodnie z ich wolą Radni oceniają pracę burmistrza, uchwalają statut gminy, uchwalają budżet gminy, uchwalają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programy gospodarcze, podejmują uchwały w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach. Ustawodawca wskazuje dwa podstawowe obowiązki radnego: (1) kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej oraz (2) utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, w szczególności przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawianie ich organom jednostki do rozpatrzenia. W Ząbkach z radnymi możnaCzytaj dalej