Main Menu

Nie uzyskali zgody zarządcy drogi

Facebooktwitterlinkedin

 

 

„…Można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela..”

2 kwietnia pisałam o niebezpiecznej sytuacji jak zdarzyła się na przejściu dla pieszych przy SP1 w Ząbkach. Pisałam o reklamach wyborczych powieszonych nielegalnie na barierach przy przejściu dla pieszych. Cały materiał dostępny jest TU.

Nielegalne materiały wyborcze zostały usunięte przez zarządcę drogi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 3 kwietnia br. Warto tu dodać, że za umieszczenie reklam w pasie drogowym nikt nie zapłacił ani nie uzyskał zgody zarządcy drogi na umieszczenie takich materiałów w tym miejscu.

W sobotę 6 kwietnia na barierach przy przejściu dla pieszych „pojawiły się”  kolejne materiały wyborcze. Ponownie na barierach zawisł baner Roberta Perkowskiego, Łukasza Uścińskiego i pani Emilii Oleksiak. Dwóch panów z KWW PiS i pani z KWW TD.

O nielegalnych materiałach reklamowych poinformowałam Grzegorza Siwka pisząc wiadomość przez komunikator w sobotę wieczorem – pan Grzegorz również startował z listy KWW PiS. Odpowiedź otrzymałam w niedzielę:

„Dzień dobry, szczerze mówiąc nie byłem wczoraj na tym skrzyżowaniu. Czy one wisza bezpośrednio przy przejściach dla pieszych ? Jak ktoś ich jeszcze nie usunal to pewnie już teraz zdejmować ich nie będzie z uwagi na dzień wyborów. Mogę obiecać, że o 21 ich nie będzie. Być może ktoś był zbyt nadgorliwy.”

W kolejnej wiadomości przeczytałam: ” Tak. Ale no ja pamiętam ze te skrzyzowa ie MZDW czyści zazwyczaj jak są wybory”

W poniedziałek 8 kwietnia potwierdziłam w MZDW, żadna z osób na banerach ani żaden z komitetów wyborczych nie wystąpiły do zarządcy drogi o zgodę na powieszenie w tym miejscu materiałów reklamowych.

A co na to prawo (z materiałów zamieszczonych na stronie www.gov.pl):

Przepis art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi zaś, że cyt.: „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”.

Zgodnie z aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego, o którym mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a zatem ich umieszczenie w pasie drogowym podlega dyspozycjom art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych.

Powyższą wykładnię przepisów dotyczących umieszczania reklam wyborczych w pasie drogowym potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 24 sierpnia 2010 r. (sygn. akt II GSK 728/09) oraz w wyroku z dnia 9 września 2021 (sygn.. akt: II GSK 1910/21) oraz wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, m. in. wyrok WSA w Szczecinie z 29 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II SA/Sz 1227/12) oraz wyrok WSA w Łodzi z 17 lipca 2015 r. (sygn. akt III SA/Łd 449/15).

Aby umieścić reklamę w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wymagane  są dokumenty(więcej TU)

  1. kopia mapy zasadniczej (3 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym obiektem budowlanym, urządzeniem, reklamą oraz widocznymi granicami pasa drogowego;
  2. dodatkowo w przypadku lokalizacji reklamy, obiektu małej architektury:

rysunek z projektem reklamy lub obiektu małej architektury, wymiarami, treścią i kolorystyką, oświadczenie w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (na podstawie art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)),

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam

„Termin załatwienia sprawy 45 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, a w pozostałych przypadkach 65 dni.”

Postawa prawna: Art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222).

Żaden z komitetów wyborczych ani żaden z kandydatów nie uzyskał zgody zarządcy drogi na wieszanie materiałów reklamowych na infrastrukturze drogowej tego zarządcy. Nie wnieśli opłaty, nie złożyli map, rysunków.

Nielegalne wykorzystywanie  cudzej własności ma w języku polskim swoją nazwę…

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »